Zrealizowane zadanie stanowi rozszerzenie koncepcji dotychczasowego mini ogrodu botanicznego znajdującego się na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Będzinie.

W bieżącym roku w ramach dofinansowania otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powstał projetk pn. "Mini ogród botaniczny roślin stanowisk kserotermicznych".

„Mini ogród botaniczny roślin stanowisk kserotermicznych” nawiązuje do naturalnie występujących na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, zróżnicowanych biologicznie, stanowisk kserotermicznych o charakterze muraw.

Zrealizowane zadanie prezentuje:

  • bioróżnorodność siedlisk kserotermicznych,
  • proces sukcesji wtórnej na cennych terenach nieleśnych,
  • adaptacje morfologiczne i fizjologiczne roślin do warunków kserotermicznych,
  • zagrożenia i wyzwania związane z ochroną naturalnych siedlisk kserotermicznych.

W stanie naturalnym stanowiska muraw kserotermicznych są w znacznej części objęte ochroną w postaci Obszarów Natura 2000. Jednym z podstawowych zagrożeń dla tych cennych przyrodniczo terenów jest stopniowe zarastanie i postępująca sukcesja wtórna.

Utworzony „Mini ogród roślin stanowisk kserotermicznych” poprzez wykorzystanie wcześniejszych nasadzeń tarniny, prezentuje schemat sukcesji wtórnej muraw w oparciu o gatunki charakterystyczne dla tego procesu (tarnina, jałowiec, pięciornik, jeżyna).

logo wfoś

Projekt pn. "Mini ogród botaniczny roślin stanowisk kserotermicznycg" o wartości 4.632 zł został zrealizowany przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach.

1

2tablica

3

4

9

10

11

15