NFOŚiGW WFOŚiGW Katowice

Kampania edukacyjno-informacyjna Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
pn. „WYZWANIE – PRZYRODY SZANOWANIE”

Zadanie realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

 

Beneficjent projektu: Województwo Śląskie

Podmiot realizujący: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Projekt realizowany w ramach umowy dotacji nr 4/2023/28/EE/pw/DE zawartej w dniu 20.06.2023 r., pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
i Województwem Śląskim.

Całkowita wartość projektu: 94.120,00 zł

Dotacja ze środków NFOŚiGW: 79.120,00 zł

Kampania edukacyjno-informacyjna „WYZWANIE – PRZYRODY SZANOWANIE” to przedsięwzięcie przyczyniające się do propagowania i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju (w szczególności na obszarach prawnie chronionych) oraz wsparcia w zakresie realizacji ochrony przyrody i krajobrazu. Projekt kampanii obejmuje organizację szeroko zakrojonych działań, mających na celu propagowanie proekologicznych zachowań oraz podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego.

W ramach Kampanii edukacyjno-informacyjnej planuje się realizację na terenie województwa śląskiego spotkań i zadań edukacyjnych o tematyce przyrodniczej (ze szczególnym naciskiem na tematykę zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody i środowiska) pod hasłem przewodnim „WYZWANIE – PRZYRODY SZANOWANIE”, tj.:

- organizację warsztatów ekologicznych o zasięgu wojewódzkim, adresowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Warsztaty realizowane w Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ (w salach edukacyjnych oraz w bazie terenowej Ośrodków) oraz w placówkach oświatowych;

- organizację pogadanek ekologicznych o zasięgu wojewódzkim, adresowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pogadanki realizowane w Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ (w salach edukacyjnych) oraz w placówkach oświatowych;

- organizację konkursów ekologicznych o zasięgu wojewódzkim dla dzieci i młodzieży z 4 grup wiekowych (przedszkola, klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII), organizowanych przez wszystkie Ośrodki Edukacyjne ZPKWŚ; – organizację festynów ekologicznych przez wszystkie Ośrodki Edukacyjne ZPKWŚ;

- organizację konferencji edukacyjnej, adresowanej do nauczycieli, doradców metodycznych i osób zajmujących się edukacją ekologiczną i przyrodniczą;

- przygotowanie i druk publikacji przyrodniczej (1500 egz. – 1500 odbiorców);

- zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu, służących realizacji programu edukacyjnego Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ (do wykorzystania także podczas warsztatów i festynów ekologicznych w ramach Kampanii).