Program aktywnej edukacji pn. „Park-o-metr – poznaj bioróżnorodność Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program priorytetowy: Edukacja Ekologiczna

Beneficjent: Województwo Śląskie

Podmiot realizujący: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Wartość projektu: 241 200,00 zł (w tym: dotacja NFOŚiGW do 228 700,00 zł; wkład własny – 12 500,00 zł)

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa (w szczególności dzieci i młodzieży). Realizacja przedsięwzięcia w przeważającej części odbywać się będzie na terenie Ośrodka Edukacyjno-Naukowego ZPKWŚ w Smoleniu.

W ramach programu zaplanowano realizację szeregu interaktywnych działań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym w przeważającej części z zakresu bezpośrednio angażującego odbiorcę, o tematyce poświęconej bioróżnorodności Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, z wykorzystaniem różnorodnych form i narzędzi edukacyjnych, adresowanych do szerokiego grona odbiorców.

W ramach projektu planuje się realizację następujących działań:

- cykl 20 pogadanek ekologicznych pn. "Poznaj bioróżnorodność PK Orlich Gniazd", adresowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (przewidywana ilość spotkań - 20 dla ok. 500 osób);

- cykl warsztatów ekologicznych (stacjonarnych) pn. "Poznaj bioróżnorodność PK Orlich Gniazd", adresowanych do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

- cykl warsztatów ekologicznych (terenowych) pn. "Poznaj bioróżnorodność PK Orlich Gniazd", adresowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

- cykl warsztatów ekologicznych, połączonych z elementami zooterapii, adresowanych do osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami (dzieci i dorosłych);

- przyrodnicze plenery malarskie o charakterze warsztatowym, adresowane do osób z niepełnosprawnościami (dzieci i dorosłych), zarówno fizycznymi jak i intelektualnymi.

- 4 konkursy ekologiczne, skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych klas I-VIII;

- festyn ekologiczny (plenerowy), promujący świadomość ekologiczną dot. bioróżnorodności i bogactwa przyrodniczego na terenie PK OG. Wydarzenie skierowane do szerokiego grona odbiorców (osób starszych, rodzin z dziećmi, osób zaangażowanych w rozwój turystyki przyrodniczej, osób indywidualnych i grup zorganizowanych);

- szkolenie w formule on-line dla nauczycieli pn. "Współczesna edukacja ekologiczna na straży bioróżnorodności", skierowane do nauczycieli na wszystkich szczeblach edukacji. Z uwagi na otwartą formułę  w szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele i pedagodzy z terenu całej Polski;

- przyrodnicza konferencja edukacyjna pn. "Wyzwania edukacji ekologicznej w aspekcie bioróżnorodności PK Orlich Gniazd" - jednodniowa konferencja promująca wartości przyrodnicze, naukowe i edukacyjne PK Orlich Gniazd;

- wydanie 2 publikacji przyrodniczych dot. PK Orlich Gniazd (informator i mapa turystyczna);

- zakup 3 licencji na projekcję filmów o tematyce ekologicznej; filmy (również w technologii 3D) będą wyświetlane w sali kinowej znajdującej się na terenie Ośrodka, podczas wydarzeń objętych projektem (m.in festyn, konferencja);

- zakup laptopa z oprogramowaniem w ramach doposażenia OEN w Smoleniu (wymiana jednego ze starszych komputerów używanych do prowadzenia edukacji ekologicznej);

- wykonanie przyłącza światłowodowego w OEN w Smoleniu, zwiększającego dostępność cyfrową Ośrodka oraz poszerzającego możliwość realizacji działań interaktywnych, a także realizowanych on-line.