Deklaracja dostępności cyfrowej

Województwo Śląskie w ramach którego działa Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej Żywiecko Park Krajobrazowy (ZPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy aplikacji mobilnej, przewodnika mapowego po Żywieckim Parku Krajobrazowym.

Data publikacji aplikacji: 29-10-2021

Stan dostępności cyfrowej

 

Aplikacja jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych na dzień jej upublicznienia.

Oświadczenie sporządzono dnia: 29-10-2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Wykonawcę aplikacji.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 18-03-2024

Audyt dostępności: 14 do 28-04-2023r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Gabriela Adamczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (32) 2674482 wew 28

Kontakt w celu złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz złożenia skargi na brak zapewnienia dostępności:
Biuro Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 32 267 44 82

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi
oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej
nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu
do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.