Logo NFOSiGW kolor poziome

Konferencja „Znaczenie form ochrony przyrody dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju”

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program priorytetowy:

7.Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska

7.2. Edukacja ekologiczna

Beneficjent: Województwo Śląskie

Podmiot realizujący: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Wartość projektu: 129 000,00 zł (w tym: dotacja NFOŚiGW 114 600,00 zł; wkład własny – 14 500,00 zł)

 

Projekt obejmuje organizację 2 – dniowej Konferencji „Znaczenie form ochrony przyrody dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju”. Konferencja planowana jest na czerwiec 2024 r. na terenie Parku Krajobrazowego (PK) Lasy nad Górną Liswartą.

Celem konferencji jest propagowanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem istniejących i planowanych form ochrony przyrody. Konferencja adresowana będzie do przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z utrzymaniem i rozwojem form ochrony przyrody z terenu całej Polski, przedstawicieli Lasów Państwowych, przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych i środowisk społecznych.

W pierwszym dniu konferencji odbędzie się część referatowa, podczas której zaprezentowanych zostanie ok. 10 referatów, poruszających m.in. następujące zagadnienia (będzie możliwy również udział zdalny dzięki transmisji online):

 • Podstawy prawnej ochrony przyrody i form ochrony przyrody na terenie Polski i woj. śląskiego.
 • Znaczenie form ochrony przyrody dla realizacji podstawowych celów i założeń zrównoważonego rozwoju.
 • Zasady ustanawiania nowych form ochrony przyrody, w tym parków narodowych – znaczenie parków narodowych dla zrównoważonego rozwoju, podstawy prawne, ograniczenia przestrzenne, społeczne i organizacyjne.
 • Znaczenie sieci obszarów chronionych Natura 2000 i rezerwatów przyrody dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Modele realizacji zadań ochronnych, podstawowe zagrożenia i wyzwania, system nadzoru i kontroli realizacji zadań ochronnych.
 • Znaczenie dialogu społecznego i edukacji społecznej na obszarach parków krajobrazowych – cele, wyzwania i modele dobrych praktyk.
 • Ochrona przyrody, w tym obszarów priorytetowych w audycie krajobrazowym dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
 • Znaczenie obszarów chronionego krajobrazu dla realizacji zasad zrównoważonego rozwoju
  w strukturze obszarów użytkowanych gospodarczo.
 • Realizacja celów zrównoważonego rozwoju na terenach Lasów Państwowych – cele priorytetowe, zakres i wskaźniki realizacji.
 • Zasady ustanawiania form ochrony przyrody – użytków ekologicznych, pomników przyrody
  i zespołów przyrodniczo – krajobrazowych. Rola gmin w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 • Znaczenie zrównoważonego rozwoju jako podstawowej zasady kształtującej rozwój gospodarczy regionu – aspekt rozwoju turystyki, rolnictwa, przemysłu.

Uczelnią pełniącą nadzór merytoryczny nad zadaniem oraz współpracującą przy realizacji konferencji będzie Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, a referaty wygłoszą również przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, RDOŚ, Parków Narodowych, Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski, Urzędu Marszałkowskiego i Lasów Państwowych.

W ramach drugiej, terenowej części konferencji przewidywana jest prezentacja wybranych form ochrony przyrody, które funkcjonują na terenie PK Lasy nad Górną Liswartą, połączona z terenową analizą i dyskusją roboczą na temat zrównoważonego funkcjonowania i rozwoju prezentowanego obszaru, w tym wizytacja kluczowych obszarów chronionych np.: obszar Natura 2000 „Łęgi w lasach nad Liswartą”, użytek ekologiczny Brzoza w gminie Kochanowice, użytek ekologiczny Bagno w Jeziorze, stanowisko pomnikowe różanecznika katawbijskiego.

W ramach projektu powstanie również publikacja pokonferencyjna (publikacja drukowana 500 egz. z syntezą referatów i fotorelacją, również w formacie PDF) oraz film o PK Lasy nad Górną Liswartą, prezentujący walory przyrodnicze i krajobrazowe Parku, wykonany z użyciem drona (po konferencji zostanie on udostępniony w Internecie dla szerszego grona odbiorców, w tym do użycia podczas zajęć edukacyjnych (festynów, akcji, itp.).