Dnia 11.06.2021 r. w ramach akcji pn. „Światowy Dzień Ochrony Środowiska” przeprowadzono zajęcia terenowe na obszarze Pustyni Błędowskiej. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas o profilu turystycznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie. Łącznie w zajęciach wzięło udział 16 uczestników.

W ramach zajęć omówione zostały walory przyrodnicze zróżnicowanych zbiorowisk leśnych przylegających do Pustyni Błędowskiej, jak również wartości przyrodnicze samej pustyni.

Podczas zajęć omówiono zagadnienia dot. konieczności ochrony, unikatowych w skali europejskiej, siedlisk przyrodniczych w postaci ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych i wydm śródlądowych z murawami napiaskowymi. Siedliska te stanowią przedmiot ochrony na obszarze Pustyni Błędowskiej w ramach sieci obszarów Natura 2000. Zajęcia terenowe w tak wyjątkowym terenie, stanowiły okazję do dyskusji na tematu konieczności ochrony środowiska i równowagi pomiędzy potrzebą ochrony cennych siedlisk przyrodniczych a rozwojem masowej turystyki przyrodniczej.

5

7