Z radością informujemy, iż projekt ZPKWŚ pn. „Ochrona cennych krajobrazowo i przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszarów Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”, został laureatem w Konkursie na Polską Nagrodę Krajobrazową „Krajobrazowe inspiracje V”.

Zgłoszony projekt spełnił wszystkie kryteria określone w Rezolucji CM/Res (2008)3
o zasadach regulujących przyznanie Nagrody Krajobrazowej Rady Europy, tzn.:
- wprowadza konkretną metodę ochrony, zarządzania i planowania krajobrazu,
- odwołuje się do zasad zrównoważonego rozwoju uwzględniając aspekty środowiskowe, społeczne, gospodarcze, kulturowe i estetyczne, wprowadza zrównoważony rozwój,
- stanowi wzór do naśladowania,
- angażuje lokalną społeczność w działania na rzecz kształtowania krajobrazu oraz działania edukacyjne dzieci i młodzieży w zakresie ochrony krajobrazu.
Ważnym elementem projektu było również przywrócenie historycznego sposobu użytkowania terenów, zachowanie różnorodności biologicznej oraz włączenie się lokalnej społeczności
w te działania.
Projekt zostanie zgłoszony jako polski kandydat do Nagrody Krajobrazowej Rady Europy.

Plakat 1 002

 

Plakat 2 002