Ostatniego dnia listopada, pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego odwiedzili gościnne progi Ośrodka Edukacyjnego Nadleśnictwa Siewierz.

Celem spotkania była symboliczna introdukcja raka błotnego Astacus leptodactylus, który to gatunek jest m.in. przedmiotem trójstronnego porozumienia (pozostałe gatunki to rak szlachetny Astacus astacus i różanka Rhodeus sericeus). Trzecią stroną porozumienia jest SGGW Wydział Nauk o Zwierzętach, której przedstawiciel, w osobie dr Witolda Strużyńskiego, był głównym prowadzącym tego spotkania. Przywiózł on ponad 40 mateczników, które jako stado podstawowe w przyszłym roku, mogą wydać na świat nawet 5 tys. nowych osobników. Wprowadzona do stawu populacja spędzi tam najbliższą zimę.

Zarówno rak błotny jak i rak szlachetny są gatunkami objętymi ochroną gatunkową. Wszelkie odstępstwa od zakazów wymienionych w ustawie o ochronie przyrody wymagają specjalnych pozwoleń ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wspiera tego typu zadania. W spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawiciela tej instytucji, Pana Edwarda Suskiego – Regionalnego Konserwatora Przyrody w Katowicach Ponadto obecna była Pani Liliana Armatys - Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

ZPKWŚ od wielu lat prowadzi zadanie pn. „Czynna ochrona raka szlachetnego oraz ocena stanu populacji”. W ramach tego zadania prowadzony jest monitoring gatunkowy na obszarze parków krajobrazowych położonych w województwie śląskim. Gatunek ten jest wypierany przez introdukowane raki pręgowate i sygnałowe, a w ostatnim czasie również przez raka marmurkowatego. Od dziesięcioleci liczba stanowisk raka szlachetnego drastycznie spada. Szacuje się, że może on występować w około 100 miejscach w Polsce. Mamy nadzieję, że zainicjonowane działania pozwolą na odwrócenie tego trendu i przywrócą rodzime gatunki raków do rzek i zbiorników wodnych naszego kraju.

Opis zdjęć

fot.1

Fot.1. „Rodzice chrzestni” pierwszego stada raka błotnego w Siewierzu, od lewej: Dorota Okoń, Główny specjalista Ochrony przyrody Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Liliana Armatys, Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Edward Suski, Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach, dr Witold Strużyński, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, Grzegorz Cekus, Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz.

fot2

Fot.2. Rak błotny tuż przed zanurzeniem w oczku wodnym.

fot3

Fot.3. Nadleśniczy Grzegorz Cekus, zapewnia, iż nic złego rakom w trakcie zimy nie zagraża!

fot 4

Fot.4. Jeden z niewielu specjalistów w Polsce, zajmujących się rakami– dr Witold Strużyński.

fot5

Fot.5. Przed wypuszczeniem raków, stanowisko zostało skrupulatnie przygotowane.

fot6

Fot.6. Raki adaptowały się do miejscowych warunków w specjalnej siatce.

fot7

Fot. 7. „Jeszcze ostatnie zdjęcie i spokojnie wycofam się rakiem do wody”

fot8

Fot.8. Rak błotny powoli zanurza się otchłani oczka wodnego.