Okładka Skalny Świat

Wydana staraniem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego publikacja ma na celu prezentację bogactwa przyrody nieożywionej Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Zasadniczą częścią publikacji jest „Katalog wychodni skalnych” będący efektem kilkuletniej inwentaryzacji form skałkowych na obszarze parku. Tekst zasadniczy poprzedzają rozdziały o krajobrazie i przyrodzie parku, jego budowie geologicznej, genezie i charakterystyce form skałkowych oraz florze i roślinności naskalnej. Książkę zamyka rozdział z propozycją wycieczek, których oznakowane trasy nawiązują swym przebiegiem do tematyki związanej z wychodniami skalnymi. Treść publikacji uzupełniają: literatura, słownik pojęć, ryciny i liczne barwne fotografie wykonane przez autorów publikacji.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie ZPKWŚ:

https://drive.google.com/file/d/15xmeTldDsvBkBq2UNWW6D-Rpuk_D4YhG/view?usp=sharing

Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.