7-8 października 2019 w Bielsku-Białej odbyła się konferencja „Park Krajobrazowy Beskidu Małego”. Organizowały ją Zespoły  Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego i  Małopolskiego. Honorowego  patronatu udzielili  Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz, Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski oraz Starosta Bielski Andrzej Płonka. Konferencja była okazją do przedstawienia lokalnym samorządom oraz wszystkim zainteresowanym problemu przebiegu granic Parku Krajobrazowego Beskidu Małego (części położonej w województwie śląskim), celów ochrony i zakazów obowiązujących na terenie Parku. Trwają prace nad aktualizacją Rozporządzenia Wojewody Bielskiego z 1998 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego .

Aktualizacja ma związek z koniecznością dostosowania aktu prawnego tworzącego Park do wymogów obecnie obowiązującej Ustawy o ochronie przyrody (określenia katalogu zakazów obowiązujących na terenie parku krajobrazowego) oraz uszczegółowieniem przebiegu granic Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i jego otuliny na terenie 10 gmin.  Podkreślić należy, iż Park jest położony na terenie 2 województw – śląskiego i małopolskiego. Zostaną przyjęte jednobrzmiące uchwały Sejmików obydwu województw. Konferencja składała się z 3 części: referatowej, warsztatowej oraz terenowej. W części referatowej omówiono m.in. zagadnienia obszarów prawnie chronionych, ujętych w Ustawie o ochronie przyrody, walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku Krajobrazowego Beskidu Małego oraz uregulowań obowiązujących w części parku położonej w województwie małopolskim i zadań przewidzianych do wykonania w tym zakresie w części parku położonej w województwie śląskim. Część warsztatowa poświęcona była konsultacjom i negocjacjom zagadnień omawianych w części referatowej. Warsztaty prowadzone były przez specjalistów reprezentujących dziedziny związane z poruszanymi tematami. W drugim dniu konferencji odbyła się sesja terenowa, podczas której uczestnicy dokonali oględzin wybranych miejsc, będących przedmiotem różnic w przebiegu granic ze strony gmin i ZPKWŚ. Dodatkowo uczestnicy podziwiali ciekawe pod względem  przyrodniczym, krajobrazowym i geologicznym miejsca  Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Podczas konferencji ustalono, iż ze względu na szczegółowe  pytania i wnioski, konieczne są kolejne robocze spotkania z przedstawicielami gmin, celem osiągnięcia kompromisu, zwłaszcza przy uszczegółowieniu przebiegu granic. Ostateczna wersja projektu Uchwały zostanie ponownie przesłana do gmin celem uzgodnienia, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody. Po uzyskaniu pozytywnych uchwał 10 Rad Gmin i uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w  Katowicach, projekt Uchwały zostanie poddany dalszej procedurze, celem uchwalenia przez Sejmik Województwa Śląskiego. Ta konferencja, zgodnie z zamierzeniem, umożliwiła wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w ochronie cennych miejsc i walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Spowodowała również dyskusję nad problemami współczesnej intensywności ingerencji człowieka w otaczającą przyrodę.

logotyp NFOŚiGW

Konferencja „Park Krajobrazowy Beskidu Małego” została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść materiału odpowiada wyłącznie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

 Fotorelacja z Konferencji

02 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 1

03 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 2

04 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 3

05 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 4

06 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 5

07 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 6

08 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 10

09 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 11

10 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 12

11 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 13

12 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 19

13 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 21

14 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 25

15 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 27

16 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 29

17 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 39

 18 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 42

19 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 51

20 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 52

21 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 55

22 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 56

01 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 205

23 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 58

24 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 64

25 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 66

26 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 70

27 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 73

28 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 74

29 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 76

30 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 77

31 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 80

32 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 83

33 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 84

34 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 85

35 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 87

36 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 90

37 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 92

38 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 96

39 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 97

40 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 100

 41 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 101

42 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 107

43 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 108

 44 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 112

45 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 113

46 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 116

47 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 117

48 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 120

49 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 123

50 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 126

 51 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 128

52 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 131

53 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 134

54 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 136

55 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 137

56 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 138

57 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 140

58 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 143

59 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 146

60 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 147

61 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 149

62 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 150

63 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 153

64 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 155

65 Konferencja PKBM fot.A.Smolarska 157

 

Publikacja - Konferencja Park Krajobrazowy Beskidu Małego

0001

Zdjęcia z drona Parku Krajobrazowego Beskidu Małego

Dolina Potoku Kocierzanka 1

 

 

Film z drona Parku Krajobrazowego Beskidu Małego

Konferencja

 

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Koszt całkowity brutto przedsięwzięcia: 81 300,00 zł, w tym dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 73 170,00 zł

Termin konferencji – 7 – 8 października 2019 r. (I dzień – sesja referatowa i warsztatowa,

II dzień – sesja terenowa)

Miejsce – Bielsko-Biała

Organizator  - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Współorganizator  - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Konferencja p.n. „Park Krajobrazowy Beskidu Małego” to przedsięwzięcie przyczyniające się do propagowania i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju (w szczególności na obszarach prawnie chronionych) oraz wsparcia w zakresie realizacji polityki ochrony przyrody
i krajobrazu.

Konferencja obejmować będzie część referatową (7 referatów) i warsztatową w pierwszym dniu oraz terenową w drugim dniu. Prezentowane referaty dotyczyć będą m. in. obszarów prawnie chronionych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, uregulowań (przebieg granic, cele ochrony oraz zakazy) obowiązujących
w części parku położonej w województwie małopolskim oraz zadań do wykonania w tym zakresie w części parku położonej w województwie śląskim. Część warsztatowa poświęcona będzie konsultacjom oraz negocjacjom w zakresie zagadnień omawianych podczas części referatowej.

Podczas drugiego dnia nastąpi możliwość bezpośredniego oglądu w terenie omawianych, ciekawych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym miejsc w Parku Krajobrazowym Beskidu Małego, jak również wizytacja miejsc budzących wątpliwości, co do zasadności utrzymywania ich w granicach Parku.

Realizacja zadania umożliwi wymianę doświadczeń oraz wiedzy z zakresu ochrony przyrody
i krajobrazu, jak również prezentację dotychczasowych dokonań w tej dziedzinie, a także wypracowanie kompromisu i wspólnych rozwiązań. Zakłada się, iż najbardziej istotnym, długofalowym efektem planowanej konferencji będzie wprowadzenie stosownych, wymaganych ustawowo uregulowań dotyczących PK Beskidu Małego tj. Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego – części położonej w województwie śląskim (przebieg granic, cele ochrony, zakazy).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Niniejszy materiał  został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.