Tegoroczne XXIX Sympozjum Jurajskie odbyło się w dniach 14-15 maja w Ośrodku Edukacyjno - Naukowym w Smoleniu, gdzie mieści się również siedziba Oddziału Biura Zespołu Parków. Tematyka konferencji poświęcona była „Ochronie różnorodności biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych”.

 

Sympozjum objęte zostało honorowym patronatem przez Wojewodę Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka, Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Andrzeja Kowalczyka, Starostę Zawierciańskiego Pana Gabriela Dorsa oraz Burmistrza Gminy Pilica Pana Artura Janosika. Patronat medialny sprawowała Telewizja Polska Oddział Katowice.

Na konferencji obecni byli przedstawiciele Służb Ochrony Przyrody z całej Polski, Lasów Państwowych, samorządów oraz świata nauki.

XXIX Sympozjum Jurajskie otworzył Dyrektor ZPKWŚ Pani Hanna Pompa-Obońska, która przywitała licznie przybyłych gości. Przedpołudniową część referatową rozpoczął przedstawiciel Uniwersytetu Śląskiego – Adam Rostańki, przybliżając zagadnienia związane z regeneracją lasu na terenach poprzemysłowych. Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpienia "Znaczenie wyżynnego jodłowego boru mieszanego Abietetum albae Dziubałtowski 1928 w zachowaniu różnorodności biologicznej środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej" wygłoszonego przez Alicję Barć z Uniwersytetu Śląskiego. Kolejnym prelegentem była Pani Katarzyna Szostak, z Nadleśnictwa Złoty Potok z prezentacją: „Ochrona ścisła, a ochrona czynna na przykładzie rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Złoty Potok”. Pierwszą część sesji swoją prezentacją zamknął Pan Krzysztof Kozłowski z Nadleśnictwa Koszęcin, w wystąpieniu o systemowej ochronie upraw i młodników przed zwierzyną płową.

Sesję popołudniową rozpoczęło wystąpienie Pana Witolda Strużyńskiego (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) pt. "Rak szlachetny w Polsce". Następnie Pani Agnieszka Błońska przybliżyła zagadnienie związane ze rolą torfowisk w ochronie lokalnej różnorodności biologicznej. Przed przerwą, Ryszard Chybiorz (Uniwerstyet Śląski Wydział Nauk o Ziemi) i Piotr Dziki (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego) przedstawili wystąpienie zatytułowane: „Inwentaryzacja wychodni skalnych w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego”.

Kolejnym prelegentem była Anna Marchewka, która przybliżyła możliwości wykorzystania fotopułapek w monitoringu fauny jaskiniowej. Część referatową Sympozjum zakończyło wystąpienie Pana Tomasza Postawy, który opowiedział o interakcjach nietoperza i człowieka na przykładzie chiropterofauny jaskiń Wyżyny Częstochowskiej.

Drugi, terenowy dzień konferencji rozpoczął się w Siewierzu, gdzie Pan Grzegorz Węglarz (kierownik Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu) oprowadził uczestników po najcenniejszych obiektach byłego księstwa siewierskiego: rynku, Izby Tradycji i Kultury Dawnej, zamku Biskupów Krakowskich oraz kościele pw. św. Macieja Apostoła.

Następnie goście Sympozjum dotarli do leśnictwa Kuźnica (Nadleśnictwo Siewierz), gdzie Nadleśniczy Pan Grzegorz Cekus przedstawił referat „Wielofunkcyjność gospodarki leśnej na przykładzie Nadleśnictwa Siewierz”.

Kolejnym punktem programu, po przejeździe na teren Nadleśnictwa Olkusz, była prelekcja o przyrodniczych walorach rezerwatu Pazurek i realizacji społecznych funkcji lasu, która została zaprezentowana przez Panią Marię Gronicz.

Sesję terenową prowadził już po raz kolejny Pan Andrzej Feliksik - przewodnik po Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, który w trakcie dnia terenowego zreferował zagadnienie pt. „Wybrane zespoły leśne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej ze szczególnym uwzględnieniem buczyny”.

Sympozjum Jurajskie od 29 lat jest wydarzeniem, gdzie podsumowuje się działania prowadzone w zakresie ochrony środowiska na obszarze Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej. Również i w tym roku, w trakcie sesji referatowej oraz terenowej dyskutowano o działaniach z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu i dóbr kultury w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Wymienność poglądów, prezentacja doświadczeń oraz różnorodna tematyka pozwoliła uczestnikom konferencji na uzupełnienie i rozwinięcie wiedzy na temat stanu i przyszłości Parku.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego dziękuje wszystkim biorącym udział w konferencji i już dziś zaprasza na jubileuszowe, XXX Sympozjum Jurajskie w przyszłym roku.

fot. 1

Fot. 1. Otwarcie Sympozjum przez Dyrektora ZPKWŚ Panią Hannę Pompę-Obońską. Fot. Paweł Kokoszka

fot. 2. Wystąpienie Pana Krzysztofa Kozłowskiego. Fot. Paweł Kokoszka

 Fot. 2. Wystąpienie Pana Krzysztofa Kozłowskiego. Fot. Paweł Kokoszka

fot. 3. Prezentacja Pana Ryszarda Chybiorza z Uniwersytetu Śląskiego

Fot. 3. Prezentacja Pana Ryszarda Chybiorza z Uniwersytetu Śląskiego. Fot. Paweł Kokoszka.

fot. 4. Dyskusja. Fot. Paweł Kokoszka

 Fot. 4. Dyskusja. Fot. Paweł Kokoszka.

fot. 5. Przedstawiciel ZPKWŚ Piotr Dziki. fot. Paweł Kokoszka

Fot. 5. Przedstawiciel ZPKWŚ - Piotr Dziki. Fot. Paweł Kokoszka.

fot. 6

Fot. 6. Sesja terenowa. Pan Grzegorz Węglarz opowiada historię rynku siewierskiego. Fot. Paweł Kokoszka.

fot. 7. Wizyta w Izbie Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu. Fot

Fot. 7. Wizyta w Izbie Tradycji i Kultury w Siewierzu. Fot. Milena Piątkowska.

fot. 8. Zwiedzanie kościoła pw. św. Macieja Apostoła. fot

Fot. 8. Zwiedzanie kościoła pw. Św. Macieja Apostoła. Fot. Paweł Kokoszka.

fot. 9. Pamiątkowe zdjęcie pod zamkiem Biskupów Krakowskich. Fot

Fot. 9. Pamiatkowe zdjecie pod zamkiem Biskupów Krakowskich. Fot. Paweł Kokoszka.

fot. 10

fot.  10. Gospodarze części sesji terenowej: Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz Pan Grzegorz Cekus, leśniczy i podleśniczy leśnictwa Kuźnica  i specjalista służby leśnej. fot. Paweł Kokoszka

fot. 11

Fot.  11. Maria Gronicz z Nadleśnictwa Olkusz opowiada o społecznych funkcjach lasu w rezerwacie przyrody Pazurek. fot. Paweł Kokoszka