W ramach realizacji zadania merytorycznego pn. "Czynna ochrona raka szlachetnego - kontrola występowania", w miesiącu czerwcu i lipcu 2018r. Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu przeprowadził na dwóch wytypowanych potokach (Potok Łązki oraz bezimienny dopływ Soły w Wieprzu) kontrolny odłów raka szlachentego.
Do odłowu raka stosuje się specjalne pułapki, tzw. raczniki ("żywołapki"), które wraz z przynętą umieszcza się w odpowiednich miejscach w cieku wodnym. Ponadto w celu realizacji czynności związanych z kontrolnym odłowem należy posiadać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na umyślne chwytanie osobników raka szlachetnego.

W roku 2016 i 2017 udało sie odłowić trzy osobniki raka szlachetnego na bezimiennym dopływie Soły w Wieprzu, tym bardziej cieszy fakt iż w czerwcu 2018 roku dokonano na ww. cieku ponownego odłowu jednego osobnika raka szlachetnego. Mamy nadzieję, iż dalsze kontrole w roku bieżącym oraz kolejnych latach potwierdzą w miarę stabilny stan występujących w tym cieku raków szlachetnych.