Tegoroczne XXVIII Sympozjum Jurajskie odbyło się w dniach 7-8 maja w Ośrodku Edukacyjno - Naukowym w Smoleniu, gdzie mieści się również siedziba Oddziału Biura Zespołu Parków. Tematyka konferencji poświęcona była „Ochronie różnorodności biologicznej w ekosystemach wodnych”.
Sympozjum objęte zostało honorowym patronatem przez Wojewodę Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka, Marszałka Województwa Śląskiego Pana Wojciecha Saługę, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Andrzeja Kowalczyka oraz Starostę Zawierciańskiego Pana Krzysztofa Wronę. Patronat medialny sprawowała Telewizja Polska Oddział Katowice.

Na konferencji obecni byli przedstawiciele Służb Ochrony Przyrody, Lasów Państwowych, samorządów oraz świata nauki, również z Litwy i Czech.

XXVIII Sympozjum Jurajskie otworzył Dyrektor ZPKWŚ Pan Jan Lamch, który przywitał licznie przybyłych gości. Przedpołudniową część referatową rozpoczął przedstawiciel Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie –  Witold Strużyński, przybliżając zagadnienia związane z czynną ochroną raka szlachetnego w Polsce. Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpienia "Śląskie Centrum Wody – cele, działania, perspektywy" wygłoszonego przez Damiana Absalona. Kolejnym prelegentem był Pan Adam Markowski, z-ca Wójta Gminy Mstów z prezentacją: „Obszary wodne w gminie Mstów”. Pierwszą część sesji swoją prezentacją zamknął Pan Keistus Baronas, w wystąpieniu o ochronie zasobów wodnych parku regionalnego Birże (Litwa).

Po krótkiej przerwie na dyskusję, Antonin Krasa (CHKO Moravsky Kras, Czechy) przedstawił wystąpienie zatytułowane: „Water and water organisms in Moravian karst”. Następnie Pani Beata Babczyńska-Sendek wygłosiła referat „Problemy i perspektywy ochrony warzuchy polskiej”. Kolejnym prelegentem była Elżbieta Dumnicka, która zaznajomiła z możliwościami ochrony bezkręgowców różnych środowisk wodnych Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej.

Sesję popołudniową rozpoczęło wystąpienie Pana Jacka Różkowskiego (Uniwersytet Śląski) i Doroty Okoń (ZPKWŚ) pt. "Hydrogeoekologia jako narzędzie monitorowania zmian w ekosystemie na przykładzie obszarów źródliskowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej". Następnie Pani Agata Wojtal przybliżyła zagadnienie związane ze zmianami naturalnego środowiska źródeł Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w analizie okrzemkowej. Tematykę Sympozjum zakończyło wystąpienie Pana Łukasza Poławskiego, który zaprezentował wyniki projektu: „Ochrona kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”.

Drugi, terenowy dzień konferencji rozpoczął się w Kroczycach, gdzie Pani Barbara Babczyńska-Sendek pokazała i omówiła stanowisko zastępcze warzuchy polskiej. Następnie goście Sympozjum przejechali do Pustynnego Centrum Informacji w Kluczach, gdzie Wójt Pan Norbert Bień oraz pracownik gminy Kamil Wołek przedstawili historię ochrony Pustyni Błędowskiej. Uzupełnieniem prezentacji była wizyta w południowej części „Polskiej Sahary”, przy nowej atrakcji turystycznej, tzw. róży wiatrów.

Kolejnym punktem programu była prelekcja o murawach galmanowych w Bolesławiu, która została zaprezentowana przez Pana Adama Rostańskiego oraz Panią Monikę Jędrzejczyk-Korycińską. Ostatnim etapem sesji terenowej było zwiedzanie ekspozycji muzealnej „Kopalnia Wiedzy” zlokalizowanej przy kopalni w Bukownie.

Sesję terenową prowadził już po raz kolejny Pan Andrzej Feliksik - przewodnik po Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Sympozjum Jurajskie od 28 lat jest wydarzeniem, gdzie podsumowuje się działania prowadzone w zakresie ochrony środowiska na obszarze Wyżyny Krakowsko -Wieluńskiej oraz na terenie niektórych państw europejskich, co pozwala porównać zakres działań ochronnych prowadzonych w kraju, jak i za granicą. Również i w tym roku w trakcie sesji referatowej oraz terenowej dyskutowano o działaniach z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu i dóbr kultury w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i nie tylko. Wymienność poglądów, prezentacja doświadczeń oraz różnorodna tematyka pozwoliła uczestnikom konferencji na uzupełnienie i rozwinięcie wiedzy na temat stanu i przyszłości Parku.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego dziękuje wszystkim biorącym udział w konferencji i już dziś zaprasza na kolejne, XXIX Sympozjum Jurajskie w przyszłym roku.

fot1

Fot. 1. Otwarcie Sympozjum przez Dyrektora ZPKWŚ Pana Jana Lamcha

fot2

Fot. 2. Wystąpienie Pana Witolda Strużyńskiego

fot3

Fot. 3. Prezentacja przedstawiciela CHKO Moravsky Kras

fot4

Fot. 4. Dyskusja

fot5

Fot. 5. Sesja terenowa, Kroczyce stanowisko warzuchy polskiej

fot6

Fot. 6. Wizyta w Pustynnym Centrum Informacji w Kluczach

fot7

Fot. 7. Pamiątkowe zdjęcia na "róży wiatrów"