W dniu 27 marca odnotowano przylot pierwszego bociana białego na teren Parku Krajobrazowgo "Lasy nad Górną Liswartą", a dokładnie do miejscowości Kierzki w gminie Herby. Bocian w naszym kraju to symbol wiosny i szczęścia dla domu.
Bocian jest gatunkiem ściśle chronionym, a mówi o tym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, a także tzw. Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej. Szczególnie w okresie lęgowym niemożna go płoszyć, niepokoić, zrzucać gniazd itp. Zgodnie z przytoczonym rozorządzeniem prace przy gniazdach poddawanych renowacji, przenoszonych z jednego miejsca na inne np. z budynku poddawanego rozbiórce, lub podnoszonych na platformy na słupy energetyczne można prowadzić od 16 października do końca lutego. Stojący bocian biały mierzy około 100 cm. Masa dorosłego ptaka to od 2,7 do 4,5 kg, a rozpiętość skrzydeł dochodzi do 2 metrów. Żywi się drobnymi ssakami (głównie gryzoniami), płazami, rybami, wieloma grupami owadów, sporadycznie ptakami, a nawet - padliną. Ciekawostką jest to, że w przypadku wystąpienia obfitości jakiegoś rodzaju pokarmu, bociany chwytają najczęściej ten rodzaj zdobyczy. Bocian zasiedla najczęściej krajobraz rolniczy,a jego występowanie wiąże się głównie z terenami podmokłymi, w pobliżu których obserwuje się największą koncentrację gniazd. Przykładem licznego ziesiedlenia w Parku Krajobrazowym "Lasy nad Górną Liswartą" jest miejscowość Zborowskie w gminie Ciasna, gdzie znajdują się aż 3 gniazda zajęte przez pary lęgowe prawie każdego roku, oddalone od siebie stosunkowo niedaleko. Dodatkowo prawie każdego roku na tych gniazdach odnotowuje się sukces lęgowy. Na terenie Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą" istnieje około 21 gniazd bociana białego, które poddawane są corocznej kontroli w okresie lęgowym.

Bocian