Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w IV kwartale 2014 r. zrealizował zadanie p.n. „Przeciwdziałanie antropopresji na wybranych obszarach chronionych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego” współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Gminy Zawiercie (w zakresie realizacji na terenie gminy). W ramach tego projektu przeprowadzono prace na terenie
7 ścieżek edukacyjnych, gdzie wykonano:

 Ścieżka edukacyjna w rezerwacie Parkowe: udrożnienie trasy ścieżki edukacyjnej, wymianę
i montaż małych tablic edukacyjnych oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki.


Fot. 1 - Ścieżka w rezerwacie przyrody Parkowe

cieka_w_rezerwacie_przyrody_Parkowe

Fot. 2 - Ścieżka w rezerwacie przyrody Parkowe

cieka_w_rezerwacie_przyrody_Parkowe2

Fot. 3 - Ścieżka w rezerwacie przyrody Parkowe

cieka_w_rezerwacie_przyrody_Parkowe3


Ścieżka edukacyjna w rezerwacie Sokole Góry: udrożnienie trasy ścieżki edukacyjnej oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki.


Fot. 4 - Ścieżka w rezerwacie przyrody Sokole Góry

cieka_w_rezerwacie_przyrody_Sokole_Gry

Ścieżka edukacyjna "Kierzkowskie Bagna": wymiana i montaż małych tablic edukacyjnych oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki.

Fot. 5 - Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna Kierzkowskie Bagna

cieka_przyrodniczo-dydaktyczna_Kierzkowskie_Bagna


Ścieżka edukacyjna "Cisy nad Liswartą": wymiana i montaż małych tablic edukacyjnych oraz udrożnienie trasy ścieżki edukacyjnej.

Fot. 6 - Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna Cisy nad Liswartą

cieka_przyrodniczo-dydaktyczna_Cisy_nad_Liswart_6


Ścieżka edukacyjna "Kalina - Olszyna": wymiana i montaż małych tablic edukacyjnych, wymiana i montaż dużych tablic edukacyjnych oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki.

Fot. 7 - Ścieżka Kalina - Olszyna - Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie

ciezka_Kalina-Olszyna_Orodek_Edukacyjny_ZPKW_w_Kalinie

Fot. 8 - Zajęcia edukacyjne na ścieżce przyrodniczo - dydaktycznej Kalina - Olszyna

Zajcia_na_ciece_przyrodniczo-dydaktycznej_Kalina-Olszyna


Ścieżka edukacyjna przy użytku ekologicznym "Brzoza": wymiana i montaż małych tablic edukacyjnych oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki.

Fot. 9 - Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna Na Brzozę

cieka_przyrodniczo-dydaktyczna_Na_Brzoz


Ścieżka edukacyjna w obrębie niszy źródliskowej rzeki Czarnej Przemszy w Zawierciu – Bzowie:  wymiana i montaż miejsc edukacyjnych (zadaszonych stołów wraz z siedziskami), wymiana i montaż  małych tablic informacyjnych, wymianę (remont) nawierzchni ścieżki edukacyjnej i dojść do źródeł wykonanych z kostki brukowej, wymianę (remont) nawierzchni ścieżki edukacyjnej i dojść do źródeł wykonanych z nawierzchni mineralnej, remont schodów na trasie ścieżki edukacyjnej oraz remont obudowy źródeł.

Fot. 10 - Otwarcie ścieżki w Bzowie

otwarcie_cieki_w_Bzowie

Fot. 11 - Otwarcie ścieżki w Bzowie

Otwarciecieki_w_Bzowie


Realizacja tego zadania przyczyniła się do odnowienia drożności ścieżek edukacyjnych oraz eliminacji zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich osób uczestniczących w zajęciach terenowych – dzieci biorących udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych przez ZPKWŚ, okolicznych mieszkańców oraz turystów indywidualnych. Usunięcie powalonych, zalegających na trasach ścieżek drzew oraz wykonanie rewitalizacji niszy źródliskowej rzeki Czarnej Przemszy w Bzowie ma duży wpływ na poprawę walorów przyrodniczo – krajobrazowych, a umieszczenie w terenie tablic edukacyjnych przyczyniło się do podniesienia świadomości ekologicznej okolicznych mieszkańców oraz turystów licznie zwiedzających ten rejon Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.