W dniu 17.02.2017 pracownicy Oddziału ZPKWŚ w Rudach w ramach zadania pod nazwą „Kontrola stanu, oznakowania i prace na wybranych istniejących formach ochrony przyrody” dokonali odczyszczenia urzędowej tablicy informacyjnej znakującej użytek ekologiczny „Kencerz”.


IMG_0250
Fot.1 - Zdewastowana tablica urzędowa na użytku  ekologicznym "Kencerz"
          w Rybniku (fot. M. Stryjniak)

IMG_0254
Fot.2 - Czyszczenie tablicy (fot. M. Stryjniak)

Użytek ekologiczny "Kencerz" został utworzony na mocy rozporządzenia nr 80/08 Wojewody Śląskiego z dnia 24 listopada 2008 roku. Ochroną objęto ponad 50 ha ekosystemów hydrogenicznych ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin i zwierząt. Nadzór nad użytkiem sprawuje Dyrektor ZPKWŚ.

IMG_0259

Fot. 3 - Tablica urzędowa po oczyszczeniu (fot. P. Kania)

IMG_0260

Fot. 4 - Tablica urzędowa po oczyszczeniu (fot. P. Kania)