W dniach 14 – 16 lipca 2016 r. na terenie Republiki Czeskiej odbyła się XXIII Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych. Organizatorami
w bieżącym roku były następujące instytucje: AOPK ČR - Správa CHKO MORAVSKY KRAS (Republika Czeska), Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego i Katedra Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych (Szkoła Krasu) jest konferencją, która na stałe została wpisana do kalendarza sesji związanych z tematyką ochrony przyrody – ochrony obszarów krasowych. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń
w gronie służb ochrony przyrody, samorządów, przedstawicieli ośrodków naukowych, lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych oraz w gronie partnerów z zagranicy: Czech, Słowacji, Ukrainy, Bułgarii, w tym roku także z Litwy, służąca skutecznej ochronie przyrody
w warunkach zrównoważonego gospodarowania i użytkowania terenu.

W bieżącym roku w konferencji wzięło udział około 30 osób reprezentujących grono służb ochrony przyrody, naukowców, samorządowców z Polski oraz krajów: Czech, Słowacji, Litwy, Bułgarii.

Podczas tegorocznych wystąpień poruszano zagadnienia związane z funkcjonowaniem ochrony przyrody oraz metod udostępniania cennych przyrodniczo obszarów i metod prowadzenia edukacji ekologicznej, m.in. na terenie Republiki Czeskiej, polskich obszarów chronionych (kamieniołom Lipówka w gminie Rędziny k. Częstochowy, Kadzielnia w Kielcach, kamieniołomy i wyrobiska w okolicach Cieszyna), obszarach na Litwie, w Bułgarii, Słowacji
a także Armenii. Omówiono też zagadnienia związane z organizacją ruchu turystycznego na obszarach chronionych, w tym obszarach krasowych. Omówiono też ewentualne możliwości udziału w międzynarodowych projektach finansowanych ze środków unijnych (Bułgaria, Czechy, Polska).

Podczas konferencji odbyło się wiele sesji terenowych. W dniu 14.07.2016 r. zwiedziliśmy otwarty oficjalnie w sierpniu 2015 r. Dom Przyrody Moravskiego Krasu (http://www.dumprirody.cz/). Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów służących edukacji przyrodniczej w Czechach, którego realizacja została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Podczas tegorocznej wizyty uzyskaliśmy informacje na temat działalności ośrodka w przeciągu ostatniego roku od jego otwarcia.

W dniu 15.07.2016 r. odbyła się całodzienna sesja terenowa po terenie Parku Narodowego Podyje (Czechy) terenie Parku Narodowego Thayatal (Austria). Oba parki zlokalizowane są w obrębie doliny rzeki Dyji (Thaya – na terenie Austrii). Na terenie PN Podyje poznaliśmy obszary ochrony nieleśnej oraz metody prowadzenia ochrony czynnej na tym terenie. Obejrzeliśmy także infrastrukturę służącą udostępnieniu terenu parku do ruchu turystycznego, m.in. w obrębie kanionu rzeki Dyji. Podczas popołudniowej sesji w Hardegg (Austria) zwiedziliśmy Centrum edukacyjne i informacyjne Parku. Podczas pobytu w Centrum pracownik Parku przedstawił krótką prezentację dotyczącą Parku oraz głównych celów ochrony. Jednym z celów ochrony poza zachowaniem przyrody doliny rzeki Thaya, jest ochrona siedliska występowania dzikich kotów, program finansowany jest m.in. ze środków LIFE.

W dniu 16.07.2016 r. zwiedziliśmy jaskinię Sloupsko-Szoszówską oraz stanowisko paleontologiczne w jaskini Kulna. Zapoznaliśmy się także z krasem i sposobem udostępnienia najbardziej popularnej jaskini Punkiewnej.

Składamy podziękowania pracownikom Spravy CHKO Moravsky Kras,
a w szczególności Panu RNDr. Leoš Štefka Dyrektorowi oraz Panu RNDr. Antonín Tůma, Zastępcy Dyrektora, także pracownikom Parku Narodowego Podyji oraz Parku Narodowego Thayatal za tegoroczną organizację konferencji.