Każdego roku na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego prowadzone jest zadanie pod nazwą "kontrola gniazd bociana białego w czasie gniazdowania ptaków w okresie lęgowym", którego celem jest ocena stanu populacji tego gatunku na terenie ZPKWŚ na podstawie kontroli stanu zajęcia gniazd oraz pod kątem sukcesu lęgowego. Obserwacje terenowe prowadzone są przeważnie w miesiącu lipcu, kiedy młode ptaki są już wystarczająco wyrośnięte aby móc je dokładnie policzyć, co oddaje rzeczywistą ilość młodych osobników, które osiągnęły zdolność do lotu.

Największa populacja bociana białego w ZPKWŚ występuje na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich i jego otuliny, zinwentaryzowano tu 45 gniazd. Najlepsze warunki siedliskowe i żerowiskowe występują zwłaszcza na południowo - zachodnim obszarze Parku, w gminach Nędza i Lyski.

Bocian_biay_P_Kania_1

Fot. 1. Bocian bialy (fot. P. Kania)

W roku bieżącym największą ilość młodych zdolnych do wylotu (4 osobniki) stwierdzono w miejscowości Wilcza (gmina Pilchowice, powiat rybnicki) na posesji zlokalizowanej pomiędzy ulicami Miarki i Grzonki.

Gniazdo_bocia_w_Wilczej_P_Kania_2

Fot. 2. 1 dorosły osobnik i 4 młode na gnieździe w Wilczej (PK CKKRW, fot. P. Kania)