Platforma podgniazdowa dla rybitw - rozbudowa ododatkowe moduły

Pod koniec sierpnia br. zakończyły się prace terenowe zwiazane z realizacją zadania "Wykonanie platformy dla rybitw - rozbudowa o dodaktowe moduły" wykonywanym w ramach przedsięwzięcia pt.: "Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno - błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej" o nr umowy 155/2014/Wn-12/OP-WP-EF/D realizowanym na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobazowe Rud Wielkich.

W czerwcu 2014 roku ZPKWŚ dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizował pierwszy tego typu w Polsce projekt, w którym sztuczna wyspa dla ptaków została wykonana z pływającego betonu.

Projekt ten ma na celu utworzenie kolonii lęgowej gatunku Sterma hirundo (rybitwa rzeczna) na obszarze Zalewu Rybnickiego poprzez wykonanie miejsc do gniazdowania.

Platforma została zasiedlona przez parę rybitw rzecznych, która wyprowadziła 3 młode. Dzięki sukcesowi lęgowemu na podstawie zgody Dotującego oraz właścicela terenu zdecydowano się na rozbudowę platformy o trzy nowe moduły, celem zwiększenia powierzchni lęgowej. Zadanie wykonała firma TRANS-ŻWIR Jan Kitowicz z Giżycka.

Powierzchnia platformy pokryta jest żwirem o odpowiedniej granulacji, co doskonale imituje naturalne warunki środowiskowe (łachy i ławice piaskowe i żwirowe wód śródlądowych).

Powyższe działania to przykład jednego z zabiegów czynnej ochrony przyrody realizowanych na terenie ZPKWŚ. Pracownicy Oddziału Biura ZPKWŚ w Rudach prowadzą na bieżąco od kwietnia do sierpnia obserwacje ornitologiczne w celu określenia efektu ekologicznego. Docelowo na platformie może zagnieździć się kolonia rybitwy rzecznej składająca się z kilkunastu par lęgowych.

Fot._1_Platforma_przed_rozbudow_fot._P._Kania

Fot.1 Platforma przed rozbudową fot. P. Kania

Fot._2_czenie_dodatkowych_moduw_fot._P._Kania

Fot.2 Łączenie dodatkowych modułów fot. P. Kania

Fot._3_czenie_dodatkowych_moduw_fot._P._Kania

Fot. 3 Łączenie dodatkowych modułów fot. P. Kania

Fot._4._Platforma_obecnie_fot._P._Kania

Fot. 4 Paltforma obecnie fot. P. Kania

Fot._5._Platforma_obecnie_fot._P._Kania

Fot. 5 Platforma obecnie fot. P. Kania