Na początku czerwca zakończyły się prace terenowe związane z realizacją zadania: „Wykonanie i zwodowanie platformy podgniazdowej dla rybitwy rzecznej na zbiorniku Gzel na obszarze PK CKKRW” wykonywanym w ramach przedsięwzięcia pt.: „Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej”- nr umowy 155/2014/Wn-12/OP-WK-EF/D realizowanym na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Zadanie jest w całości finansowane ze środków Narodowego Funduszu i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Jest to pierwsza w Polsce tego typu pływająca platforma podgniazdowa dla ptaków wykonana z betonu, co zapewnia jej  trwałość, niezatapialność oraz odporność na czynniki zewnętrzne. Obiekt wykonała firma TRANS-ŻWIR Jan Kitowicz z Giżycka. Realizacja zadania odbyła się w obecności i przy udziale pracownika merytorycznego Oddziału ZPKWŚ w Rudach oraz Zarządzającego przedsięwzięciem (projektem) NFOŚiGW.

Powierzchnia platformy  pokryta jest żwirem o odpowiedniej granulacji co doskonale imituje naturalne warunki środowiskowe (łachy oraz ławice piaskowe i żwirowe wód śródlądowych) (fot. 1, fot. 2: fot. P. Kania)

 

Potężny betonowy podest gwarantuje niezatapialność co najmniej kilkadziesiąt lat! (fot. 3, fot. 4, fot. 5, fot. 6 – fot. P. Kania).

 

Celem projektu jest zwiększenie populacji lęgowej rybitwy rzecznej na obszarze Zalewu Gzel znajdującego się w granicach PK CKKRW. Pracownicy ZPKWŚ na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” prowadzą zabiegi czynnej ochrony przyrody mające na celu zwiększenie kolonii lęgowej gatunku Sterna hirundo (rybitwa rzeczna) na obszarze Zalewu Rybnickiego.  Teraz właściwy merytorycznie pracownik ZPKWŚ z Oddziału Biura w Rudach będzie prowadził obserwacje ornitologiczne w celu określenia sukcesu lęgowego i związanego z nim efektu ekologicznego. 

fot._nr_1

fot. 1 M. Tatol

fot._nr_2

fot. 2  P. Kania

fot._nr_3

fot. 3

fot._nr_4

fot. 4

fot._nr_5

fot.5

fot._nr_6

fot. 6

logo_kolor_dofinansowano_pl