XXIV Sympozjum Jurajskie – CZŁOWIEK I PRZYRODA WYŻYNY KRAKOWSKO-WIELUŃSKIEJ odbyło się w dniach 07 – 09 maja 2014 roku. Tematyka konferencji poświęcona była przypadającej w 2014 roku rocznicy 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej a także praktycznej ochronie roślinności kserotermicznej oraz ochronie fauny umieszczonej na liście gatunków mających znaczenie dla Wspólnoty (w ramach Natura 2000). Na konferencji obecni byli przedstawiciele Służb Ochrony Przyrody, samorządów
i nauki z terenu województwa śląskiego, Polski oraz z Bułgarii, Czech i Słowacji.

  Sympozjum rozpoczęło się od wręczenia w imieniu Wojewody przez Panią Magdalenę Szewczuk – Szturc, Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego honorowych odznaczeń Ministra Środowiska „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Odznaczenia otrzymało dwanaście osób, w tym trzech pracowników ZPKWŚ.

Podczas sesji dopołudniowej wystąpili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów (gminy Olsztyn i gminy Pilica) oraz goście zagraniczni z National Institute for Geophysics, Geodesy and Geography, BAS; Department of Geography (Bułgaria), Spravy CHKO Moravsky Kras (Czechy) oraz Správy Pieninského národného parku (Pienińskiego Parku Narodowego, Słowacja).

Sesja popołudniowa poświęcona była tematyce przyrodniczej, podczas której omówiono takie zagadnienia jak: Bezkręgowce w monitoringu ekosystemów lądowych (przedstawiciel Zakładu Zoologii i Ekologii Zwierząt, Instytut Chemii, Ochrony Środowiska
i Biotechnologii, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie),
Ochrona nietoperzy
w ramach projektu LIFE+ „Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica” (przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach), „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w ostojach Natura 2000 na Lubelszczyźnie na przykładzie muraw kserotermicznych i żółwia błotnego” (przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie) oraz „Szczątki kostne ssaków z późnoplejstoceńskiego stanowiska Jaskinia IV na Górze Birów” (pracownicy Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego).

Sesja terenowa odbyła się przede wszystkim na terenie gminy Żarki, gdzie w sposób niezwykle interesujący przybliżono historię i przyrodę gminy. W tym miejscu Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego składa podziękowania Panu Klemensowi Podlejskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki oraz Pani Katarzynie Kulińskiej – Pluta, pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Żarki za organizację bardzo ciekawej sesji i przybliżenie wielu niezwykłych faktów dotyczących przyrody i historii ziemi żareckiej. Należy nadmienić, że wiele osób uczestniczących w konferencji wyraziło chęć powrotu na Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, w tym także do gminy Żarki.

W trakcie sesji terenowej zapoznano się także z realizacją przez ZPKWŚ projektu LIFE+ pod nazwą: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” podczas, której na przykładzie skał
w Ryczowie poruszano sprawy związane z prowadzeniem czynnej ochrony (wypas, usuwanie podrostów drzew i krzewów) a także monitoringiem. Ostatnim punktem było zwiedzanie ruin zamku w Podzamczu koło Ogrodzieńca.

Sympozjum Jurajskie po raz kolejny stało się miejscem, gdzie podsumowano działania prowadzone w zakresie ochrony środowiska na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,  w innych rejonach Polski czy na terenie niektórych państw europejskich.  Rozmawiano także o działaniach w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu w przyszłości.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego dziękuje wszystkim biorącym udział w konferencji i zaprasza na kolejne, jubileuszowe XXV Sympozjum Jurajskie w maju 2015 roku. 

sesja_terenowa_w_dniu_08_maja_2014_-_fot._J._Holuk