W ramach zadania „Inwentaryzacja nieczynnych wyrobisk na terenie BPK- jako terenów zrenaturalizowanych” pracownicy ZPKWŚ O/Żywiec przeprowadzili kontrolę nieczynnego Kamieniołomu w Kozach zlokalizowanego na obszarze P.K. Beskidu Małego.  Powstały w latach 1910-1912 kamieniołom zajmuje powierzchnię ok. 30 ha, eksploatacja trwała do 1994 r. kiedy, to wraz z osiągnięciem granic własności i brakiem możliwości dalszej eksploatacji doszło do zatrzymania wydobycia. Obecnie na obszarze kamieniołomu oraz w jego otoczeniu obserwuje się sukcesję brzozy brodawkowatej, topoli czarnej i robinii akacjowej oraz w mniejszym stopniu świerka i topoli osiki.  W zbiorniku wodnym znajdującym się w najniższej partii kamieniołomu występuje roślinność charakterystyczna dla zbiorowisk podmokłych i wilgotnych, m.in. kilka gatunków wierzb, natomiast płytsze części zbiornika porastają szuwary trzcinowe i turzycowe. Występujące tu również niewielkie zbiorniki poeksploatacyjne, zasilane opadami atmosferycznymi, są miejscami rozrodu płazów, m.in. kumaka górskiego