W ramach zadania „Wskazania do czynnej ochrony cennych ekosystemów i gatunków” w marcu 2014 roku wyłoniono wykonawców i przystąpiono do realizacji wniosku „Opracowanie wskazań do prowadzenia czynnej ochrony na terenach cennych przyrodniczo i objętych ochroną prawną” na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Projekt jest dofinansowany przez WFOŚiGW w Katowicach. Zadaniem projektu jest opracowanie ekspertyz naukowych stanowiących podstawę do dalszego planowania i realizacji zabiegów czynnej ochrony, mających na celu zachowanie i wzrost różnorodności biologicznej na wybranych cennych przyrodniczo obszarach Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Prace obejmują:

  • Rozpoznanie uwarunkowań ochrony stanowiska pomnikowego różanecznika katawbijskiego (powierzchnia obiektu 0,46 ha);
  • Ocenę stanu przyrodniczego w ramach wykonanych prac czynnej ochrony dla obszaru użytku ekologicznego „Brzoza” (powierzchnia ok. 52 ha).

Realizacja ekspertyz naukowych będzie prowadzona do jesieni 2014 roku. Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą” od kilku lat przeprowadza zabiegi czynnej ochrony na terenie użytku ekologicznego „Brzoza”, których celem jest zachowanie i ochrona cennych przyrodniczo siedlisk wodno-błotnych.