W ramach zadania prowadzenia działań z zakresu czynnej ochrony przyrody Zespół Parków Krajobrazowych przystąpił po realizacji projektu „Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych i poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” projekt dotyczy jednego z obszarów wodno-błotnych, jakim jest kompleks stawów Hadra. Obszar stawów Hadra to zespół cennych siedlisk wodno-błotnych z bogactwem flory i fauny. Stanowi go rozległy, płytki, otoczony groblami kompleks 2 stawów: Hadra  I i Hadra II.

Obszar ze względu na pierwotnie duże zróżnicowanie mikrosiedlisk stanowi dogodny teren do rozrodu, żerowania i odpoczynku dla wielu gatunków zwierząt bezkręgowych, ryb, herpetofauny, przedstawicieli awifauny, przede wszystkim wodno-błotnej oraz ssaków. Wśród gatunków roślin chronionych wymienić warto występowanie: bagna zwyczajnego, ciemiężycy zielonej, grążela żółtego, grzybienie białe, kalinę koralową, kruszczyka szerokolistnego, kruszynę pospolitą i pływacza zachodniego.

Prace obejmować będą mi.in:

  • Odmulanie doprowadzalnika;
  • Wykaszanie zarastającego lustra wody;
  • Wykaszanie grobli stawu.

Realizacja wniosku będzie prowadzona w latach 2014-2015. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, od blisko 10 lat, realizuje zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody obszarów wodno-błotnych na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, w tym na obszarze kompleksu stawów Hadra. Podejmowane działania wymagają jednak ich cyklicznego powtarzania umożliwiającego utrzymanie optymalnych warunków siedliskowych.

100_2685