Zakończenie realizacji projektu: „Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy” – podziękowania

 

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zakończył realizację projektu pod nazwą: „Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Niniejszym składamy podziękowania Dyrekcji i Pracownikom Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (Instytucji Wdrażającej V Priorytet „Ochrona Przyrody
i kształtowanie postaw ekologicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko) za pomoc i współpracę przy realizacji Projektu oraz wszystkim biorącym udział w pracach nad realizacją Projektu, przede wszystkim Partnerom:  

-        gminie Dąbrowa Górnicza (Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej)

-        powiatowi Olkuskiemu (Starostwo Powiatowe w Olkuszu)

-        gminie Klucze (Urzędowi Gminy w Kluczach)

-        Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Podziękowania kierujemy także do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie za dofinansowanie zadań w ramach Projektu.

Projekt realizowany w latach 2010 - 2012 dotyczył przywrócenia właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności biologicznej na obszarze Bagien Błędowskich oraz Pustyni Błędowskiej w województwie śląskim oraz województwie małopolskim.

Nadmieniamy także, że ZPKWŚ otrzymał podziękowanie z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych za współpracę i zaangażowanie zespołu realizującego projekt. W załączeniu stosowny dokument. 

pismo_z_Centrum_Koordynacji_Programw_rodowiskowych_-_podzikowania