Na posiedzeniu Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 10 marca 2014 roku jednogłośnie uchwalony został plan ochrony dla Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”.
Plan ochrony to dokument, który sporządza się na okres 20 lat z uwzględnieniem: charakterystyki i oceny stanu przyrody, identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych; charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych
i gospodarczych; analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony; charakterystyki
i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego.

Plan ochrony dla parku krajobrazowego zawiera:

- cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania ich realizacji;

- identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;

- wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych;

- określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu;

- wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów;

- ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw (…) dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych (art. 20 ustawy o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 roku, Dz. U. 2013 poz. 627, z późn. zm.)

Uchwała nr IV/48/2/2014 w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd"