W dniu 20 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Łazach ustanowiła Uchwałą nr XXX/256/13 pomnik przyrody pod nazwą: „Zespół źródeł rzeki Centurii zlokalizowany
w miejscowości Hutki Kanki, Gmina Łazy”. Uchwała ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku poz. 7966. Celem ustanowienia pomnika przyrody jest ochrona i zachowanie stanowiska o szczególnej wartości przyrodniczej, krajobrazowej i dydaktycznej, między innymi ze względu na obecność endemitu warzuchy polskiej Cochlearia polonica. W obrębie pomnika przyrody wprowadzono zakazy i ograniczenia.

Dyrektor ZPKWŚ sprawuje nadzór nad pomnikiem przyrody. Teren objęty ochroną jest własnością Województwa Śląskiego, przekazany ZPKWŚ w trwały zarząd na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności statutowej.