Zakończenie zadania: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Bagien Błędowskich poprzez ochronę herpetofauny” –

zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

(umowa dotacji nr 254/2013/28/OP/wb/D z dnia 08.08.2013)

 Logo_WFOSiGW

Siedliska występujące na terenie Bagien Błędowskich stanowią jeden z najcenniejszych elementów środowiska przyrodniczego w województwie śląskim. Z uwagi na specyficzne warunki, jakie występują w glebach i wodach tych siedlisk, Bagna Błędowskie stanowią miejsce bytowania wielu cennych pod względem przyrodniczym i prawnie chronionych gatunków roślin i zwierząt. W związku z powyższym w latach 2012 – 2014 zostało zrealizowane zadanie, którego celem było wzbogacenie i zachowanie bioróżnorodności na terenie Bagien Błędowskich. Zagrożeniem dla trwałości siedliska i jego elementów, w tym cennej herpetofauny,  jest droga dzieląca Bagna Błędowskie na dwie części. Budowa dwóch przepustów na przedmiotowym odcinku drogi miała na celu ochronę cennych hydrogenicznych siedlisk przyrodniczych,
w których żyją chronione gatunki płazów (zinwentaryzowane w roku 2012) oraz umożliwienie bezkolizyjnej komunikacji tym zwierzętom na danym obszarze. Swobodna wymiana wód wpłynie korzystnie na trwałość i stabilność siedliska a możliwość bezpiecznej komunikacji drobnych zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym wpłynie pozytywnie na zachowanie populacji wielu cennych i chronionych gatunków. Sposobem na wzmocnienie efektów osiągniętych przez budowę przepustów drogowych dla zwierząt jest montaż ścianek naprowadzających dla płazów. W ramach zadania zostały zakupione ogrodzenia naprowadzające płazy i inne drobne zwierzęta (400 mb). Ogrodzenia będą umieszczane podczas wzmożonej migracji drobnych zwierząt w okresie wiosennym.