Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego realizuje projekt: „Ochrona  walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najważniejszym celem prowadzonych prac jest poprawa stosunków wodnych na użytku ekologicznym „Brzoza” i wynikające z tego polepszenie warunków siedliskowych dla cennych gatunków roślinności wodnej i fauny wodno-błotnej.

Obszar użytku ekologicznego „Brzoza” jest zespołem siedlisk wodno-błotnych z bogactwem odpowiadającej mu fauny i flory. W obrębie użytku ekologicznego znajduje się staw
z szuwarami trzcinowymi, turzycowiskami i torfowiskami, który otoczony jest wilgotnymi łąkami i kępami zadrzewień. W wypłyconych miejscach stawu występuje mozaika zbiorowisk roślinnych ze związków Phragmition i Magnocaricion. Wśród gatunków chronionych roślin spotykamy tu m.in. pływacza zwyczajnego Utricularia vulgaris i wawrzynka wilczełyko Daphne mezereum. Teren użytku jest dogodnym miejscem dla rozrodu, żerowania i odpoczynku wielu ptaków (np. bielika Haliaeetus albicilla, łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus), ssaków (np. badylarki Micromys minutus, ryjówki malutkiej Sorex minutus) związanych ze środowiskiem wodno-błotnym oraz płazów i ryb.

Zadania realizowane w ramach projektu zaplanowano na dwa lata (2013-2014). W pierwszym etapie wykonano odmulenie doprowadzalnika i dna zbiornika, co zapewniło lepszy dopływ wody do zbiornika i wyeliminowało jej zatrzymywanie na przyległych obszarach. Dokonano również naprawy i zabezpieczenia grobli stawu, co pozwoliło na ograniczenie utraty wody na obiekcie. Następnie na wybranej powierzchni przeprowadzono wykaszanie trzcin i łąk wilgotnych wraz z usunięciem biomasy. Celem tych działań było zahamowanie nadmiernego zarastania lustra wody. Prace te poprawiają warunki siedliskowe oraz umożliwią utrzymanie większej liczby mikrosiedlisk. Utrzymanie otwartego lustra wody poprzez regularne usuwanie nadmiaru biomasy jest konieczne do zoptymalizowania warunków bytowania dla występujących tu gatunków.

uytek_ekologiczny_Brzoza1

uytek_ekologiczny_Brzoza2a

Łabędź