Realizacja zadania „Kwietne łąki” w 2013 roku

W roku 2013 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego przystąpił do realizacji zasadniczej części zadania „Kwietne łąki” prowadzonego na podstawie umowy dotacji nr 1/2012 pomiędzy Firmą „Żywiec Zdrój S.A.” oraz Województwem Śląskim. Po cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców, jakie odbywały się od listopada 2012 r. do połowy kwietnia 2013 r., zostały przeprowadzone prace z zakresu czynnej ochrony przyrody w sierpniu 2013 roku na wybranych polanach śródleśnych zlokalizowanych w okolicach Sopotni Małej i Sopotni Wielkiej w gminie Jeleśnia. Wymienione prace polegały na wykoszeniu roślinności łąkowej przez osoby, które są właścicielami poszczególnych działek i które wyraziły chęć dobrowolnego udziału w zadaniu.

Obszary wytypowane do ochrony w ramach realizacji zadania „Kwietne Łąki” odznaczają się wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Z polan, na których w roku 2013 prowadzono prace, roztaczają się przepiękne panoramy m.in. na Pilsko czy Babią Górę. Prowadzone prace przyczyniają się do zachowania siedlisk nieleśnych. Ich zanikanie jest niekorzystne z przyrodniczego, ekologicznego i turystycznego punktu widzenia, ponieważ zmniejsza się bioróżnorodność środowiska przyrodniczego, a także maleje atrakcyjność krajobrazowa. Istnienie wielogatunkowych polan śródleśnych urozmaica krajobraz, ułatwia podziwianie rozległych panoram i jest źródłem przeżyć estetycznych. Stąd istotne znaczenie prowadzonych prac dla zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej Beskidów.

Fot1

Fot2

Fot3