ODBYŁO SIĘ I ROBOCZE POSIEDZENIE PREZYDIUM KOMITETU STERUJĄCEGO

W RAMACH PROJEKTU LIFE+

pod nazwą:

„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”.


W dniu 26.07.2012 odbyło się pierwsze organizacyjne posiedzenie Prezydium Komitetu Sterującego w ramach projektu LIFE+. Swoją obecnością zaszczycili nas Pani mgr Elżbieta Tomaszewska, Pan Prof. dr Janusz Hereźniak , oraz prof. dr hab. Aleksander Herczek.
Profesor Wika i Rostański złożyli stosowne oświadczenie, w którym wyrażają zgodę na powołanie do Komitetu Sterującego.
Honorowym Przewodniczącym komitetu sterującego jest Pani Aleksandra Banasiak Członek Zarządu Województwa Śląskiego.
Krótko omówiono cel główny projektu, zadania przewidziane dla Ekspertów oraz Komitetu Sterującego, a także ewentualne przeszkody jakie mogą zaistnieć na drodze praktycznej realizacji. Wspólnie uznano, że najistotniejsze jest dobro, czyli powodzenie projektu. Dyrektor ZPKWŚ po uzyskaniu zgody przybyłych gości na pełnienie funkcji jako Członków Prezydium Komitetu Sterującego LIFE+ zaproponował przydzielenie zadań gronu Prezydium:

Mgr E. Tomaszewska - zagospodarowanie przestrzeni, ochrona krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Dajesz +1 publicznie.

Prof. dr hab. J. Hereźniak - skuteczna ochrona kseroterm pod względem botanicznym w rejonie Północnej Jury,

prof. zw. dr hab. Stanisław Wika - skuteczna ochrona kseroterm w rejonie Południowej Jury

Prof. dr hab. A. Rostańskie - skuteczna ochrona kseroterm w rejonie Południowej Jury

Prof. dr hab. A. Herczek - Zoologia

Ponadto Pan Prof. dr hab. A. Herczek objął funkcję Przewodniczącego Prezydium Komitetu Sterującego w ramach projektu LIFE+.

Kolejne spotkanie Prezydium odbędzie się w dniu 10.10.2012 o godz. 11:00. Miejscem posiedzenia będzie siedziba ZPKWŚ w Będzinie. Celem będzie precyzyjnie określenie ról, funkcji i zadań dla Konsultantów i Ekspertów.

Zaproszenia dla pozostałych członków Komitetu Sterującego wysłane zostaną na początku sierpnia z prośbą o wyrażenie zgody na członkostwo lub brak do dnia 31.08.2012r.