Czas trwania zadania: 2012 – 2016 r. (5 lat);

Ogólna powierzchnia terenów proponowanych do objęcia zadaniem „Kwietne łąki": 97,5 ha;

Obszar nr 1: („Brzyski") pomiędzy Jeleśnią a Lasem Kiełbasów – w granicach ŻPK oraz Natura 2000:

Obszar nr 2: pomiędzy Przyborowem a Przysiółkiem Pyrgiesi – w otulinie ŻPK:

Obszar 3: Łąka Praszywka (16,00 ha), Polana Pokasówka (2,5 ha), Polana Marynówka (1,0 ha), Polana Monarska (4,00 ha)

Obszar nr 4:Polana Sietkowa (1,00 ha), Polana Kutkula (13,00 ha), Polana Przysłop (4,00 ha), Polana Piekło (4,00 ha), Polana Łabysówka (2,00 ha)

Adresat zadania - Lokalna społeczność – podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie problemu wymierania i potrzeby ochrony roślinności nieleśnej.

Podstawowym celem zadania jest ochrona roślinności nieleśnej oraz zachowanie walorów krajobrazowych beskidzkiej części Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Tereny proponowane do przeprowadzenia zabiegów z zakresu czynnej ochrony to rejony o bardzo wysokiej różnorodności biologicznej. Różnorodność ta jest efektem mozaikowej, drobnopowierzchniowej struktury przestrzennej zbiorowisk nieleśnych i lasów. W strefie tej występuje szereg wartościowych zespołów łąkowych jak np. typowy podzespół łąki mieczykowo – mietlicowej Gladiolo-Agrostietum, łąki ostrożeniowej Cirsietum rivularis, łąki sitowej Scirpetum silvatici, młaki kozłkowo turzycowej Valeriano-Caricetum i innych.

W związku z zaprzestaniem użytkowania gospodarczego pól i łąk, zanika charakterystyczny dla wsi regionu Województwa Śląskiego krajobraz. Mozaika pól i kwiecistych łąk powinna podlegać ochro-nie ze względu na wysokie walory krajobrazowe oraz walory przyrodnicze. Ww. łąki są nie tylko siedliskami wielu gatunków roślin ale są także miejscami występowania wielu gatunków roślin, zwierząt. Optymalnym sposobem zachowania typowych zbiorowisk roślinnych na użytkach zielonych jest prowadzenie takiego sposobu gospodarowania który doprowadził do ich powstania. Tradycyjny sposób użytkowania był uwarunkowany czynnikami środowiskowymi, ale także tradycjami regionalnymi. W obecnej sytuacji w zależności od warunków lokalnych i stopnia przekształcenia zbiorowiska roślinnego konieczne jest prowadzenie na tych terenach koszenia, usuwania samosiewów młodych drzew i krzewów.

W ramach realizacji zadania przewiduje się prowadzenie następujących zadań:

- Przeprowadzenie zabiegów z zakresu czynnej ochrony przyrody na wyznaczonych w ww. projekcie obszarach – koszenie mechaniczne wraz z usuwaniem biomasy

- Przeprowadzenie zabiegów z zakresu czynnej ochrony roślinności nieleśnej – koszenie ręczne wraz z usuwaniem biomasy

Przeprowadzenie prac z zakresu ochrony czynnej polegające na ww. działaniach, wpłynie korzystnie na zachowanie kwietnych łąk jak i zapobiegnie procesowi wtórnej sukcesji. Ważnym jest aby uwzględnić sposób koszenia polegający na zachowaniu tzw. miedz. Sugeruje się planowanie zabiegów z ochrony czynnej w systemie dwuletnim, a następnie przeprowadzanie oceny efektywności przeprowa-dzanych zabiegów w roku następnym. Czynna ochrona gwarantowałaby zachowanie lokalnych tradycji i zróżnicowania przyrodniczego jednocześnie podnosząc atrakcyjność turystyczną regionu oraz możliwości naturalnego poznawania historii. Częstość prowadzenia zabiegów i ich przemienność muszą być dostosowane do konkretnej sytuacji występującej w terenie.

W wymienionych działaniach z zakresu ochrony czynnej zaplanowano udział lokalnej społeczności. Jest on uwarunkowany akceptacją celów i założeń zadania „Kwietne łąki". Na potrzeby zadania przeprowadzony zostanie cykl spotkań z lokalna społecznością (zgodnie z harmonogramem spotkań) podczas, których zostaną omówione szczegóły realizacji zadania, a także korzyści dla lokalnej społeczności wynikające z zaangażowania się w praktyczne działania.

Spodziewany efekt ekologiczny:

• Zachowanie istniejącej bioróżnorodności w ramach zbiorowisk nieleśnych skupionych na różnych typach siedlisk oraz form ukształtowania terenu;

• ochrona czynna nieleśnych zbiorowisk roślinnych,

• zapobieganie wtórnej sukcesji,

• zachowanie istniejącego otwartego krajobrazu,

• zachowanie bioróżnorodności terenów górskich i podgórskich,

• podnoszenie świadomości społecznej oraz zapewnienie wdrażania dobrej praktyki w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi;

• utrzymanie tradycyjnych form użytkowania terenu.


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z WŁAŚCICIELAMI GRUNTÓW OBJĘTYCH ZADANIEM
„KWIETNE ŁĄKI"

Lp.

Data spotkania

Godziny od – do

Czas trwania (h)

Ilość obecnych właścicieli

1

07.11.2012

15:00 – 18:00

3 h

100 osób

2

09.11.2012

15:00 – 18:00

3 h

100 osób

3

14.11.2012

15:00 – 18:00

3 h

100 osób

4

16.11.2012

15:00 – 18:00

3 h

100 osób

5

20.11.2012

15:00 – 18:00

3 h

100 osób

6

23.11.2012

16:30 – 19:30

3 h

100 osób

7

28.11.2012

15:00 – 18:00

3 h

100 osób

8

30.11.2012

15:00 – 18:00

3 h

100 osób

9

05.12.2012

15:00 – 18:00

3 h

100 osób

10

07.12.2012

15:00 – 18:00

3 h

100 osób

11

12.12.2012

15:00 – 18:00

3 h

100 osób

12

14.12.2012

15:00 – 18:00

3 h

100 osób

13

19.12.2012

15:00 – 18:00

3 h

100 osób

RAZEM

1300 osób