Informacje o konkursie:

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków z terenu województwa śląskiego. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu przedstawiającego las – jego bogactwo i zróżnicowanie, a także rolę jaką odgrywa w życiu człowieka. Praca może być wykonana dowolną techniką (malowanie, rysunek, kolaż itp.). Prace wykonane przy pomocy technik elektronicznych nie będą akceptowane. Format pracy: A4 lub A3.

Organizator:  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

 

Cele konkursu:

- rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody

- kształtowanie umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi dla wyrażenia własnych przeżyć
i odczuć

- edukacja ekologiczna w dziedzinie krajobrazu i różnorodności biologicznej

- ukazanie znaczenia obszarów leśnych w życiu człowieka

Warunki uczestnictwa:

Prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście do jednego z Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ (Będzin, Kalina, Rudy, Smoleń lub Żywiec) w terminie do 30 maja 2014 r. (adresy dostępne na stronie internetowej: zpk.com.pl). Udział w konkursie jest bezpłatny. Dostarczenie prac do Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ na koszt własny uczestników.

 Każda praca musi zawierać opis: imię i nazwisko autora, adres przedszkola (ulica, nr budynku, kod pocztowy, telefon kontaktowy, e-mail ), imię i nazwisko opiekuna merytorycznego*; prace bez podpisu nie będą brane pod uwagę w trakcie oceny.

   Liczba uczestników konkursu z jednego przedszkola jest dowolna; oceniane będą tylko prace indywidualne; prace grupowe nie zostaną dopuszczone do konkursu;

        Kryteria oceny pracy: pomysłowość i kreatywność; staranność wykonania pracy; wrażenie ogólne;

 

Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo ich wykorzystania**. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZPKWŚ.

      

Informacje o wynikach konkursu i przyznanych nagrodach otrzymują jedynie finaliści konkursu; dyplomy i podziękowania otrzymują jedynie osoby nagrodzone i ich opiekunowie (treść podziękowań ustala organizator). Laureaci wszystkich konkursów organizowanych przez ZPKWŚ w 2014 r. otrzymają nagrody podczas uroczystego podsumowania (nagrody odbierają laureaci lub ich przedstawiciele).

 O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora konkursu (telefonicznie lub pocztą e-mail).

           

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów konkursu.

 

 


 w Dziale Edukacji Ekologicznej: tel. 34 357 49 02

                                                   

                       Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!     

 

*jeśli dotyczy

**organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć prac  konkursowych

Wersja do wydruku pdf