Regulamin konkursu

pn. „Dzieci – poeci  uczą dorosłych segregować śmieci”

 

Informacje o konkursie

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. Nauka segregowania odpadów to proces długofalowy. Edukacja wzorcowych społeczeństw  Europy Zachodniej (Dania, Szwecja, Niemcy) trwała kilkadziesiąt lat. Aby obywatele tych państw opanowali wszystkie zawiłości gospodarowania odpadami stosowano różne środki dydaktyczne.

Zadaniem uczestników konkursu będzie stworzenie jednej z takich pomocy, która pomoże
w opanowaniu pamięciowym zasad segregacji. Biorący udział w konkursie ułożą wiersz-rymowankę, która wyjaśniać będzie zasady segregacji odpadów. Wiersz powinien być zbudowany z min. 15 wersów.

Organizator:                     Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

 

Cele konkursu:

- zwrócenie uwagi uczestników na zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego;

- opracowanie pomocy dydaktycznej służącej edukacji w dziedzinie sortowania odpadów;

- promowanie ekologicznego stylu życia;

- upowszechnienie rozwiązań proekologicznych w gospodarstwach domowych;

- pogłębienie świadomości ekologicznej;

- rozwijanie wyobraźni.

 

Warunki uczestnictwa

 1. prace należy dostarczyć pocztą (listownie), pocztą elektroniczną (mailem) lub osobiście do jednego z Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ (Będzin, Kalina, Rudy, Smoleń lub Żywiec) w terminie do 30 maja 2014 r. Udział
  w konkursie jest bezpłatny. Dostarczenie prac do Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ na koszt własny uczestników (adresy dostępne na stronie internetowej: zpk.com.pl).
 2. Każda praca musi zawierać opis: imię i nazwisko autora, adres szkoły (ulica, nr budynku, kod pocztowy, telefon kontaktowy, e-mail ); imię i nazwisko opiekuna merytorycznego*; prace bez podpisu nie będą brane pod uwagę
  w trakcie oceny.
 3. Liczba uczestników konkursu z jednej szkoły jest dowolna; oceniane będą tylko prace indywidualne; prace grupowe nie zostaną dopuszczone do konkursu;
 4. Kryteria oceny pracy: pomysłowość i kreatywność,  zgodność z tematyką i zawartość merytoryczna
 5. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo ich wykorzystania. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZPKWŚ.
 6. Informacje o wynikach konkursu i przyznanych nagrodach otrzymują jedynie finaliści konkursu; dyplomy
  i podziękowania otrzymują jedynie osoby nagrodzone i ich opiekunowie (treść podziękowań ustala organizator). Laureaci wszystkich konkursów organizowanych przez ZPKWŚ w 2014 r. otrzymają nagrody podczas uroczystego podsumowania (nagrody odbierają laureaci lub ich przedstawiciele). O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora konkursu (telefonicznie lub pocztą e-mail).
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów konkursu.

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu mogą Państwo uzyskać w Ośrodku Edukacyjnym
ZPKWŚ w Rudach (ul. Raciborska 10, 47-430 Rudy)

w Dziale Edukacji Ekologicznej: tel. 32 410 30 52
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

*jeśli dotyczy

Wersja do wydruku pdf