REGULAMIN XI EDYCJI
KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Informacje o konkursie:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
z terenu województwa śląskiego. Konkurs obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody i środowiska oraz ekologii na poziomie szkoły podstawowej (m. in. formy ochrony przyrody w województwie śląskim, podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt itp.). Wiedza uczestników sprawdzana będzie w postaci testów, krzyżówek, rebusów, „wykreślanek”, prezentacji multimedialnych. Szkoła biorąca udział w konkursie może być reprezentowana przez jedną drużynę 2-osobową w jednym z Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ, w których odbędzie się I etap konkursu. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową i przesłać na adres Ośrodka Edukacyjnego, w którym dana drużyna przystąpi do
I etapu konkursu: (adresy na karcie zgłoszeniowej).

ORGANIZATOR: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego


Cele konkursu:
zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej zagadnień ekologicznych, przyrodniczych oraz z zakresu ochrony przyrody i środowiska;
zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych i pozostałych ustawowych form ochrony przyrody;
pogłębianie świadomości ekologicznej;
rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody;
pogłębianie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków fauny i flory;

Przebieg konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap I odbywać się będzie we wszystkich Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ (Będzin, Rudy, Kalina, Żywiec, Smoleń). Szkoły reprezentować będą zespoły 2-osobowe. Do II etapu (finału wojewódzkiego) konkursu, przechodzą po 2 drużyny z I etapu z każdego Ośrodka (te, które zajmą pierwsze i drugie miejsce w danym Ośrodku). Termin: 26 marca 2014 r. o godz. 10:00
Etap II (FINAŁ) odbędzie się w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie. Termin: 20 maja 2014 r.

Zgłoszenie udziału w konkursie (fax’em lub mail’em) należy nadsyłać do wybranego Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w terminie do 24.03 2014 roku.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Dojazd uczestników do Ośrodków Edukacyjnych na własny koszt. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Drużyny (wraz z opiekunami), które zakwalifikują się do finału otrzymają zaświadczenia o udziale w konkursie (treść zaświadczeń ustala ZPKWŚ).
Wypełnione przez uczestników testy konkursowe pozostają w archiwum ZPKWŚ. Organizator nie wykonuje kserokopii testów konkursowych.
Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZPKWŚ.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów konkursu.


Wszelkie informacje o konkursie mogą Państwo uzyskać w Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin i karta zgłoszenia