REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU

„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

rok szkolny 2011/2012

 

 1. I.ORGANIZATORZY

 

 1. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (Wielkopolskie)
 2. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych (Dolnośląskie)
 3. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego (Lubuskie)
 4. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych (Opolskie)
 5. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (Małopolskie)
 6. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych (Lubelskie)
 7. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (Śląskie)
 8. Dyrekcja Brodnickiego Parku Krajobrazowego (Kujawsko - Pomorskie)
 9. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Łódzkie)
 10. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (Podlaskie)
 11. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich (Warmińsko- Mazurskie)
 12. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych (Pomorskie)
 13. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych (Mazowieckie)
 14. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu (Podkarpackie)
 15. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych (Świętokrzyskie)

 

Za przeprowadzenie tegorocznej edycji konkursu odpowiedzialny jest:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (Małopolskie)

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. II.CELE KONKURSU

 

 1. 1.Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski.
 2. 2.Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.
 3. 3.Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach
 4. 4.Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
 5. 5.Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
 6. 6.Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi.
 7. 7.Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 8. 8.Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.
 9. 9.Nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków.
 10. 10.Nauka umiejętności interpretowania mapy.
 11. 11.Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.
 12. 12.Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych.

 

 1. III.WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. 1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów z gmin, które wchodzą w skład parków krajobrazowych i ich otulin, z wyjątkiem miast wojewódzkich. Wyjątek nie dotyczy dzielnic objętych granicami parku krajobrazowego.
 2. 2.Szkoły z gmin, na terenie których znajduje się więcej niż jeden park krajobrazowy, mogą reprezentować tylko jeden z nich, który wybierają podając jego nazwę na karcie zgłoszeniowej.
 3. 3.W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową
  i przesłać na adres Koordynatora konkursu z terenu swojego parku krajobrazowego:

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w terminie do 28 października 2011 r.

 

 

 1. IV.PRZEBIEG KONKURSU

 

Konkurs przebiega w dwóch częściach: wojewódzkiej (1,2,3 i 4 etap) i ogólnopolskiej    (5 etap).

 

 1. A.CZĘŚĆ WOJEWÓDZKA

 

Składa się z 4 etapów organizowanych przy udziale administracji parków krajobrazowych oraz koordynatorów z gmin, których szkoły zgłosiły swój udział.

 

1 etap: szkolny – rywalizacja między uczniami w obrębie danej szkoły (do wzięcia udziału w tym etapie zachęcamy całe klasy).

 

2 etap: gminny - rywalizacja między szkołami w obrębie danej gminy (w przypadku gminy, na terenie której znajduje się tylko jedno gimnazjum, zwycięzcy etapu szkolnego automatycznie kwalifikują się do etapu 3).

 

3 etap: parkowy – rywalizacja szkół reprezentujących gminy w obrębie danego parku krajobrazowego, (jeśli dany park krajobrazowy położony jest na terenie dwóch lub więcej województw, ale kierowany jest przez jedną Dyrekcję, Zarząd/Zespół, w wyniku tego etapu należy wyłonić tylko jedną reprezentację do finału wojewódzkiego).Jeżeli na etapie 3 parkowym występuje tylko jedna szkoła to automatycznie przechodzi ona do etapu 4 wojewódzkiego i reprezentuje ten Park.

 

4 etap: wojewódzki – rywalizacja pomiędzy szkołami reprezentującymi poszczególne parki krajobrazowe.

W kolejnych 1, 2 i 3 etapie konkursu wyłaniane będą 4-osobowe reprezentacje szkół. Oznacza to że po każdym etapie konkursu zwycięska 4-osobowa drużyna przechodzi do kolejnego etapu.

Ocena drużyny, na każdym etapie konkursu, będzie sumą punktów poszczególnych jej członków.

W terminie 7 dni po odbyciu się 1,2 i 3 etapu należy nadesłać protokół na adres koordynatora wojewódzkiego konkursu.

 

      Zestaw pytań do każdego etapu przygotowują i rozsyłają pracownicy poszczególnych dyrekcji, zarządów lub zespołów parków krajobrazowych. Koordynator gminny zobowiązany jest do rozdysponowania ich wśród uczestników (z wyjątkiem etapu 4 i 5). Test składał się będzie z 25 pytań, z których 15 to tzw. pytania ogólne (identyczne we wszystkich województwach, dotyczące ogólnej wiedzy przyrodniczej i ekologicznej – pytania przygotowywane przez koordynatora ogólnopolskiego). Pozostałe 10 pytań dotyczące parków krajobrazowych danego województwa przygotowują koordynatorzy wojewódzcy.

 

 1. B.CZĘŚĆ OGÓLNOPOLSKA – ETAP 5

 

       Organizacja finału ogólnopolskiego oraz nagrody dla finalistów, będą uzależnione od wielkości uzyskanych środków finansowych.

Szczegółowy regulamin 5 etapu konkursu zostanie przekazany opiekunom laureatów wojewódzkich po finale wojewódzkim (etap 4). W etapie 5 rywalizują między sobą szkoły, które zwyciężyły w finałach wojewódzkich. Uczestnicy muszą wykazać się podstawową wiedzą dotyczącą parków krajobrazowych z województw na terenie całego kraju biorących udział w konkursie. W etapie 4 i 5 dodatkową konkurencją będzie rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt chronionych. Ponadto w etapie 5 odbędą się konkurencje dotyczące miedzy innymi rozpoznawania pospolitych gatunków roślin, interpretowania mapy topograficznej oraz zadanie zespołowe. Zakres dodatkowych konkurencji będzie przedstawiony w regulaminie szczegółowym do 5 etapu. Drużyny biorące udział w etapie 4 i 5 otrzymają od koordynatora wojewódzkiego materiały potrzebne do przygotowania się do konkurencji dodatkowych.

    

 1. V.NAGRODY

 

W etapie 1, 2 i 3 ewentualne nagrody dla zwycięzców drużynowych lub indywidualnych mogą przygotować we własnym zakresie szkoły, gminy, Dyrekcje, Zarządy Parków lub Zespoły Parków. Parki i Zespoły Parków Krajobrazowych odpowiedzialne są za przygotowanie nagród drużynowych lub indywidualnych w etapie 4. Za przygotowanie nagród drużynowych i indywidualnych 5 etapu odpowiedzialny jest koordynator ogólnopolski konkursu.

 

 1. VI. OCENIANIE

 

Pytania ogólne do poszczególnych etapów konkursu będą ujednolicone, co pozwoli porównać wiedzę młodzieży biorącej udział w konkursie. Sposób punktowania zadań wraz z zasadami ich oceniania przesyłany będzie do koordynatorów razem z testami do poszczególnych etapów konkursu.

 

 1. VII.OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KONKURSU

 

Do obowiązków organizatora konkursu w poszczególnych województwach należy poinformowanie nauczycieli gimnazjów o konkursie, rozdysponowanie testów oraz protokołów pokonkursowych, organizowanie i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, w tym ustalenie miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu na terenie swojego województwa.

 

 1. VIII.KALENDARZ KONKURSU

 

Daty poszczególnych etapów:

1 etap – 15 listopada 2011 r., godz. 10 00

2 etap – 13 grudnia 2011 r., godz. 10 00

3 etap – 10 stycznia 2012 r., godz. 10 00

4 etap – 03 kwietnia 2012 r., godz. 10 00

5 etap – 22-26 maja 2012 r., (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego)

 

 1. IX.LITERATURA

 

- broszury i informatory dotyczące parków krajobrazowych,

- program do nauczania biologii i geografii w gimnazjach,

- popularne przewodniki do oznaczania gatunków grzybów, roślin i zwierząt,

- do etapu 5 – kompendium wiedzy o parkach krajobrazowych przygotowane przez organizatora. Drużyny uzyskają te broszury po etapie 3.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w regulaminie konkursu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!!