EFRR kolor poziom rgb

„Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”

Działanie 5.4. „Ochrona różnorodności biologicznej”

Poddziałanie 5.4.1. „Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT”

Beneficjent: Województwo Śląskie

Podmiot realizujący: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Planowany termin realizacji: 2022 r. – 2023 r.

Wartość projektu: 2.708.100,00 zł, (w tym: wkład własny – 406.215,00 zł, dofinansowanie – 2.301.885,00 zł)

Opis projektu:

Projekt polega na uzupełnieniu i rozszerzeniu bazy edukacyjnej Ośrodka Edukacyjno-Naukowego
w Smoleniu (poprzez przebudowę budynku starej świetlicy, znajdującej się na terenie Oddziału Biura ZPKWŚ
w Smoleniu), celem stworzenia miejsca nowoczesnego, mającego szerokie możliwości przekazywania wiedzy przyrodniczej i realizacji edukacji ekologicznej, zgodnie z postępem technologicznym, z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi - stąd idea utworzenia w Ośrodku nowoczesnej sali edukacyjno-projekcyjnej, przystosowanej do projekcji filmów o tematyce przyrodniczej w technologii 3D. Dzięki temu zwiększą się możliwości skutecznej edukacji ekologicznej i przekazywania wiedzy uczestnikom zajęć edukacyjnych.

W ramach projektu przewidziano także nagranie filmu w nowoczesnej technologii, ukazującego niezwykle zróżnicowane środowisko przyrodnicze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, który prezentowany będzie w utworzonej sali multimedialnej.

Dodatkowo planuje się organizację kampanii edukacyjno-informacyjnej, adresowanej głównie dla dzieci i młodzieży, ale skierowanej dla ogółu społeczeństwa, propagującej ochronę bioróżnorodności (festyn edukacyjny dot. bioróżnorodności PK Orlich Gniazd dla ok. 500 osób na terenie Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu).

Projekt zakłada ochronę bioróżnorodności poprzez edukację społeczeństwa. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony bioróżnorodności.

Z utworzonej w ramach projektu bazy korzystać będzie szerokie grono odbiorców we wszystkich grupach wiekowych z terenu województwa śląskiego oraz z całej Polski, a także goście zagraniczni.

Galeria zdjęć.

fot. I

fot. 1

fot. 2

fot. 3

fot. 4

fot. 5

fot. 6

fot. 7

fot. 8

fot. 9

fot. 10

 fot. 11

fot. 12

fot. 13

fot. 14

fot. 15

fot. 16

fot. 17

fot. 18

fot. 19

fot. 20

fot. 21

fot. 22

fot. 23

fot. 24

fot. 25

fot. 26

fot. 27

fot. 28

fot. 29

fot. 30

 fot. 31

fot. 32

fot. 33

fot. 34

fot. 35

fot. 36

fot. 37

fot. 38

fot. 39

fot. 40

fot. 41

fot. 42

fot. 43

fot. 44

fot. 45

fot. 46

fot. 47

 fot. 48

 fot. 49

 fot. 50

fot. 51

fot. 52

fot. 53

fot. 54

fot. 56

fot. 57

fot. 58

fot. 59

fot. 60

fot. 61

fot. 62

fot. 63

fot. 64

fot. 65

fot. 66

fot. 67

fot. 68

fot. 70

fot. 68

fot. 71

fot. 72

fot. 73

fot. 74

fot. 75

fot. 76

fot. 77

fot. 78

fot. 79

fot. 80

fot. 81

fot. 82

fot. 83

fot. 84

fot. 85

fot. 86

fot. 87

fot. 88

fot. 89

fot. 90

fot. 91

fot. 92

fot. 93

fot. 94

fot. 95

 

 

 

 

fot. 100

fot. 101

fot. 102

fot. 103

fot. 104

 

 

fot. 112

fot. 113

fot. 114

fot. 115

fot. 107

fot. 108

fot. 109

 

fot. 110

fot. 111

 fot. 96

 fot. 97

 fot. 98

 fot. 99

fot. 100

fot. 101