Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 154/2014/Wn-12/OP-WK-EF/D z dnia 28.03.2014 r z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (NFOŚiGW). Całkowity koszt projektu  190 100,00 zł w tym dotacja NFOŚiGW 171 000,00 zł.

Projekt „Przeciwdziałanie antropopresji na wybranych obszarach chronionych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego” realizowany  w 2014 roku na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” oraz Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Wniosek na działania z zakresu czynnej ochrony przyrody powstał w ramach programu priorytetowego „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo: Wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych”.

              Osiągnięto następujące efekty ekologiczne przedsięwzięcia:

 • - zapobieganie presji ruchu turystycznego na tereny chronione województwa śląskiego poprzez racjonalne jego ukierunkowanie i skupianie punktów postojowych w wyznaczonych do tego miejscach;
 • - zabezpieczenie obszarów chronionych przed niekontrolowaną penetracją;
 • - właściwa promocja chronionych walorów przyrodniczych, zgodna z zasadami ochrony przyrody;
 • - podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności wybranych ścieżek edukacyjnych poprzez wymianę lub remont poszczególnych elementów.

W ramach tego projektu przeprowadzono prace na terenie 7 ścieżek edukacyjnych, gdzie wykonano:

 • Ścieżka edukacyjna w rezerwacie Parkowe: udrożnienie trasy ścieżki edukacyjnej, wymianę i montaż małych tablic edukacyjnych oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki (III kwartał 2014 r.).
 • Ścieżka edukacyjna w rezerwacie Sokole Góry: udrożnienie trasy ścieżki edukacyjnej oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki (III kwartał 2014 r.).
 • Ścieżka edukacyjna "Kierzkowskie Bagna": wymiana i montaż małych tablic edukacyjnych oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki (III kwartał 2014 r.).
 • Ścieżka edukacyjna "Cisy nad Liswartą": wymiana i montaż małych tablic edukacyjnych oraz udrożnienie trasy ścieżki edukacyjnej (III kwartał 2014 r.).
 • Ścieżka edukacyjna "Kalina - Olszyna": wymiana i montaż małych tablic edukacyjnych, wymiana i montaż dużych tablic edukacyjnych oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki (III kwartał 2014 r.)
 • Ścieżka edukacyjna przy użytku ekologicznym "Brzoza": wymiana i montaż małych tablic edukacyjnych oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki (III kwartał 2014 r.).
 • Ścieżka edukacyjna w obrębie niszy źródliskowej rzeki Czarnej Przemszy w Zawierciu – Bzowie: wymiana i montaż miejsc edukacyjnych (zadaszonych stołów wraz z siedziskami), wymiana i montaż  małych tablic informacyjnych, wymianę (remont) nawierzchni ścieżki edukacyjnej i dojść do źródeł wykonanych z kostki brukowej, wymianę (remont) nawierzchni ścieżki edukacyjnej i dojść do źródeł wykonanych z nawierzchni mineralnej, remont schodów na trasie ścieżki edukacyjnej oraz remont obudowy źródeł (II kwartał 2014 r.).