logo_rpo_big

 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"

 

Utworzenie ekologicznego parku „Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce"

na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych

Beneficjent: Województwo Śląskie

Podmiot realizujący projekt: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Całkowita wartość projektu: 650 000,00 pln

Wartość dofinansowania: 552 500,00 pln

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Zakończenie realizacji projektu

        Zakończyła się rzeczowa realizacja projektu pn. "Utworzenie ekologicznego parku Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie". Projekt realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 (Priorytet III. Turystyka, Poddziałalnie 3.2.2 Infrastruktura okołotyrystyczna/podmioty publiczne).

Beneficjent projektu: Województwo Śląskie

Podmiot Realizujący projekt: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Całkowita wartość projektu wyniosła 649.932,00 zł

Wartość przyznanego dofinansowania: 552.442,20 zł

Wkład własny: 97.489,80 zł

        W ramach realizacji projektu dokonano zagospodarowania terenu przylegającego do budynku siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie poprzez m.in.:

- wykonanie ekspozycji plenerowej "Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce" przedstawiającej cechy charakterystyczne poszczególnych parków krajobrazowych wchodzących w skład ZPKWŚ;

- wykonanie edukacyjnego placu zabaw na bezpiecznym podłożu, na którym znalazły się m.in.: piaskownica, drabinka zręcznościowa, sześciokąt wielofunkcyjny, ścianka wspinaczkowa, belka równoważnia, pale sprawnościowe i linozjazd i in.;

- przeprowadzenie modernizacji budynku magazynowo - socjalnego na toalety, pomieszczenie socjalne i magazynowe;

- odnowienie wiaty do zajęć i przystosowanie jej do prowadzenia zajęć edukacyjnych poprzez dostawę ław i stołów drewnianych;

- zamontowanie ogrodzenia z paneli systemowych;

- wykonanie kręgu ogniskowego (przy którym ustawiono ławy i stoły drewniane);

- wykonanie ścieżek i dojść;

- wykonanie powierzchni trawiastej i nasadzenie roślin krzewiastych;

- ułożenie ekokraty na drodze dojazdowej wraz z parkingiem;

- dokonanie rozbiórki kotłowni z wiatą oraz wiaty i wywiezienie odpadów.

        Powstały park ekologiczny służyć będzie głównie licznym grupom szkolnym, korzystającym z oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Będzinie, ale także zainteresowanym mieszkańcom Będzina i okolic oraz turystom odwiedzającym miasto. W parku organizowane będą zajęcia i spotkania, których głównym celem będzie propagowanie idei ochrony przyrody, krajobrazu i dóbr kultury. Wszelkie powstałe urządzenia i obiekty służyć będą aktywnej edukacji ekologicznej oraz przyczynią się do wzrostu turystyki "ekologicznej".

Dokumentacja dotycząca realizacji projektu