Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 95/2013/Wn-12/OP-WK-EF/D z dnia 13.03.2013 r z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (NFOŚiGW). Całkowity koszt projektu  187 420,00 zł finansowany z NFOŚiGW.

              Projekt „Ochrona oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego” realizowany jest w latach 2013-2014 na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” oraz Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Wniosek na działania z zakresu czynnej ochrony przyrody powstał w ramach programu priorytetowego: „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo: Wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych”.

              Celem projektu była ochrona ekosystemów nieleśnych niezbędnych do zachowania bioróżnorodności przyrodniczej w województwie śląskim.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały następujące prace:

  • - Wykoszeniu muraw we Mstowie, gminie Żarki, Olsztynie na powierzchni 8,2 ha;
  • - Wykoszeniu łąk  zmiennowilgotnych – Łąki Niegowonickie na powierzchni 3,5 ha;
  • - Wykoszeniu muraw na terenie  użytku ekologicznego Góry Towarne na powierzchni 3,72 ha;
  • - Wykoszeniu łąk wilgotnych- użytek ekologiczny „Kencerz” na powierzchni 4 ha;
  • - Wykoszeniu łąk na terenie PK „Lasy Nad Górną Liswartą” na powierzchni 1,82 ha;
  • - Wykoszeniu łąk na terenie Beskidów na powierzchni 4 ha;
  • - Wykoszeniu łąk na terenie Beskidów z usunięciem podrostów drzew i krzewów na powierzchni 0,5 ha.