logotypy góra

6 września 2022 r. została podpisana pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego umowa o powierzenie grantu na działania: „Żywiecki Park Krajobrazowy –przyroda dostępna dla wszystkich” oraz  „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd”,  w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”.

Celem projektu jest wypracowanie ramowego modelu dostępnego parku narodowego i krajobrazowego jako elementu dostępności oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami i wdrożenie wybranych elementów tego modelu w Polsce. W projekcie bierze udział 9 parków krajobrazowych i 7 parków narodowych.

Dostępny park

Grant pn. „Żywiecki Park Krajobrazowy –przyroda dostępna dla wszystkich” realizowany w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Grantodawca:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Grantobiorca:
Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 dla  Zespołu Parków Krajobrazowych  Województwa Śląskiego – jednostka realizująca, 42-500 Będzin, ul. i. Krasickiego 25
Wartość projektu: 520 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 490 308,00 PLN
Środki współfinansowania krajowego: 29 692,00 PLN

Cele projektu:
Planowane działania mają na celu udostępnienie obszaru Żywieckiego Parku Krajobrazowego dla osób z niepełnosprawnością, osób o szczególnych potrzebach oraz seniorów.


Planowane działania:
1.Utworzenie przyrodniczej ścieżki sensorycznej na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Żywcu

2.Dostosowanie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Żywcu do potrzeb osób o szczególnych potrzebach poprzez przystosowanie toalet

3.Organizacja warsztatów terenowych i stacjonarnych pn. „Przyroda na wyciągnięcie ręki”

4.Popularyzacja Żywieckiego Parku Krajobrazowego poprzez materiały multimedialne

5.Współpraca, wolontariat i rozwój

6.Prowadzenie przez OE ZPKWŚ w Żywcu funkcji informacyjnej dla osób o szczególnych potrzebach

7.Organizacja pleneru malarskiego „Krajobrazy Żywieckiego Parku Krajobrazowego”

8.Utworzenie na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Żywcu sensorycznego ogrodu roślin

9.Doposażenie w pomoce dydaktyczne Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Żywcu

10.Organizacja konkursów przyrodniczych dla osób o szczególnych potrzebach

11.Dostosowanie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Żywcu do potrzeb osób o szczególnych potrzebach poprzez niwelacje utrudnień na ciągach komunikacyjnych

Grant pn. „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” realizowany w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Grantodawca:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Grantobiorca:

Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 dla  Zespołu Parków Krajobrazowych  Województwa Śląskiego – jednostka realizująca, 42-500 Będzin, ul. i. Krasickiego 25

Wartość projektu: 447 150,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 421 618,00 PLN

Środki współfinansowania krajowego: 25 532,00 PLN

Cele projektu:

Planowane działania mają na celu, udostępnienie obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd dla osób z niepełnosprawnością, osób o szczególnych potrzebach oraz seniorów.

Planowane działania:

  1. Utworzenie przyrodniczej ścieżki sensorycznej na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Smoleniu
  2. Dostosowanie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Smoleniu do potrzeb osób o szczególnych potrzebach poprzez przystosowanie toalet, zakup pętli indukcyjnej, zakup defibrylatora, itp.
  3. Organizacja warsztatów terenowych i stacjonarnych pn. „Terapia na wypasie”
  4. Popularyzacja Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
  5. Współpraca, wolontariat i szkolenie pracowników
  6. Organizacja festynu „Strefa zmysłów”
  7. Organizacja pleneru malarskiego „Z pędzlem po Jurze”
  8. Doposażenie w pomoce dydaktyczne Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Smoleniu
  9. Zastosowanie odpowiedniego oznakowania obiektów oraz doposażenie w tablice tyflograficzne
  10. Dostosowanie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Smoleniu do potrzeb osób o szczególnych potrzebach poprzez niwelacje utrudnień na ciągach komunikacyjnych oraz utworzenie oznaczonych miejsc parkingowych.

logotypy dół