Beneficjent: Województwo Śląskie

Podmiot realizujący projekt: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Całkowita wartość projektu: 2.817.377,33 pln

Wartość przyznanego dofinansowania: 2.394.770,72 pln

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Priorytet III – Turystyka

Działanie 3.1 – Infrastruktura zaplecza turystycznego

POZYTYWNA OCENA KONTROLI WNIOSKU

„MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
OŚRODKA EDUKACYJNO – NAUKOWEGO W SMOLENIU”

29 czerwca 2012 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu pn. „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu”. Zadanie było współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (priorytet III Turystyka, Działanie 3.1 – Infrastruktura zaplecza turystycznego). Beneficjentem projektu było Województwo Śląskie, natomiast podmiotem realizującym projekt był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2.817.377,33 PLN, natomiast wartość przyznanego dofinansowania - 2.394.770,73 PLN.

Projekt realizowany był na terenie Ośrodka Edukacyjno-Naukowego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu (gm. Pilica) znajdującego się
na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (wschodnia część Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej). Obejmował przebudowę budynku świetlicy dydaktycznej oraz wymianę bazy noclegowo-edukacyjnej Ośrodka. W wyniku realizacji projektu powstał nowy kompleks noclegowo-edukacyjny składający się z czterech obiektów noclegowo-pobytowych połączonych zadaszonym atrium. Realizacja inwestycji przyczyniła się do zwiększenia komfortu osób odwiedzających Ośrodek oraz zwiększenia liczby samych odwiedzających,
co pośrednio wpłynie także na rozwój regionu.

W dniach 16-22 maja 2013 r. przeprowadzona została kontrola realizacji projektu (z ramienia Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). Głównym celem kontroli była ocena zgodności wykorzystania środków finansowych
z zakresem określonym w umowie o dofinansowaniu (w tym także zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie). W wyniku przeprowadzonej kontroli realizacji projektu uzyskaliśmy ocenę pozytywną.

W dniu 29 czerwca 2012 r. zakończono rzeczową realizację projektu pn. Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu.

Projekt polegał na modernizacji, przebudowie i rozbudowie Ośrodka poprzez:

- wymianę bazy noclegowo-edukacyjnej Ośrodka wraz z wyposażeniem pokoi;

- przebudowę budynku świetlicy o pomieszczenia WC oraz wymianę pokrycia dachowego.

Modernizację Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu przeprowadzono na potrzeby edukacyjno-rekreacyjno-turystyczne realizowane w zakresie działalności statutowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.