Torfowiska - to obszary bagienne czyli stale nasycone wodą, gdzie zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych. Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych. Torfowiska występują głównie w strefie klimatu umiarkowanego.

Aby  powstało torfowisk muszą być spełnione odpowiednie warunki: klimat ( temperatura i opady), ukształtowanie terenu, budowa geologiczna oraz warunki hydrologiczne.

Torfowiska dzielą się na trzy typy: wysokie, niskie, przejściowe.

Torfowiska niskie– powstające na skutek przepływu lub stagnowania wód eutroficznych, najczęściej  wykształcają się w obrębie dolin rzecznych, żyzne i bogate florystycznie: zbiorowiska szuwarowe (trzcina, pałka) lub darniowe (mchy, turzyce).                                                                

Torfowiska wysokie– zasilane przez oligotroficzne wody opadowe, mszary powstające w bezodpływowych zagłębieniach terenu, silnie kwaśne, ubogie w substancje odżywcze, a co za tym idzie – ubogie florystycznie (torfowce, turzyce, rośliny owadożerne); kształtują się tu warunki odpowiednie dla borów bagiennych.

Torfowiska przejściowe– spotykane w pośrednich warunkach siedliskowych. Na torfowiskach tych rosną zbiorowiska mszarno-turzycowe. W ich skład wchodzą turzyca nitkowata, turzyca bagienna, bagnica torfowa, wełnianka wąskolistna, mchy torfowce i mchy brunatne, trzcina pospolita. W wyniku sukcesji naturalnej pojawiają się na torfowiskach sosna i brzoza.