Wyjątkowo malowniczy jar, w którym się znajdujemy otoczony jest przez las iglasty, stąd nazwa przystanku. Lasy porastające Dolinę Wodącą są lasami o bardzo małym stopniu naturalności. Odnajdziemy tu jednak wszystkie gatunki drzew iglastych naturalnie występujących w Polsce. Zostały one zazwyczaj posadzone przez człowieka. Właściwym siedliskiem dla borów są piaszczyste gleby o różnym stopniu wilgotności, od czego zależy rodzaj" boru. Z badań fitosocjologicznych wynika, że gatunki borowe stanowią 3% roślin tutaj występujących. Takimi gatunkami są borówki: czarna (Vaccinium myrtillus) oraz borówka brusznica (V. vitis-idaea). Głównym gatunkiem jest tutaj świerk (Picea abies). Odnajdziemy także sosnę zwyczajną (Pinus silvestris) i jodłę (Abies alba). Drzewa porastają mchy i porosty. Na próchniejących pniach widać grzyby i ślady działalności owadów. Miejsce to dobrze ilustruje współzależności między organizmami w biocenozie i ich wzajemne powiązania. JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ SKALĄ POROSTOWĄ? Skala porostowa została przystosowana do terenowych badań zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dwutlenkiem siarki. Idea skali oparta jest na wrażliwości porostów na dwutlenek siarki zawarty w powietrzu - jedne gatunki występują w wyższych stężeniach tego związku, inne tolerują tylko jego niską zawartość. Uszeregowanie porostów w skali pozwala na łatwe określenie jakie stężenie (w przybliżeniu) SO, występuje w badanej okolicy. Zdjęcia ułożone są zgodnie z wzrastającą wrażliwością glonów i porostów na tę substancję. Obejrzyj zdjęcia porostów glonów, zwróć uwagę na ich kształt, wielkość oraz barwę. Poszukaj porostów na korze drzew liściastych rosnących w terenie, który badasz. Znalezione porosty porównaj z przedstawionymi na zdjęciach skali. Odczytaj i zanotuj maksymalne stężenie SO: (µg/m³ powietrza atmosferycznego) przy jakim jeszcze występują znalezione porosty oraz numer strefy zanieczyszczenia. Powtórz obserwację porostów na innych drzewach rosnących w pobliżu, Pozwoli Ci to dokładniej określić stopień zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki.