Miejsce po wyrębie lasu świerkowego, w którym się znajdujemy jest odpowiednie do bliższego zapoznania się ze zjawiskiem sukcesji. Sukcesja ekologiczna to zmiany w czasie dotyczące struktury i procesów zachodzących w obrębie ekosystemu. Jej przyczynami mogą być zmiany siedliska wywołane przez dane zbiorowisko lub stosunki między populacjami w ekosystemie. Ogólnie sukcesję dzielimy na: - autogenną - powodowaną przez czynniki wewnętrzne np. zakwaszanie gleby allogenną - spowodowaną przez czynniki zewnętrzne, do których zaliczamy pożary, wiatry, działalność człowieka. Sukcesja może być: - pierwotna - zachodzi na terenach uprzednio nie zasiedlonych przez organizmy żywe (np. na wydmach) A -wtórna - na terenach uprzednio zasiedlonych, zniszczonych ekosystemach np. ugory. Podczas zjawiska sukcesji zmienia się skład gatunkowy, wzrasta bogactwo gatunków, następuje także ogólny wzrost liczby organizmów. Możemy to zaobserwować, porównując faunę w lesie i na zrębie. Pod fragmentami pni obecne są np. pająki, chrząszcze z rodziny biegaczowatych, korniki na spodzie kory. Liczne są ptaki np. sroka, dzięcioły.

Określ na jakim etapie znajduje się sukcesja na tym zrębie powstałym w 1995 roku. Spróbuj odnaleźć pniaki i obliczyć wiek ściętych drzew.