Naturalne  lasy  bukowe  porastające  wzgórza jurajskie występują    w    kilku    odmianach   zdeterminowanych rodzajem gleby oraz nachyleniem i ekspozycją  zbocza. Odmiany    te    różnią     się    zwarciem    i     pokrojem drzewostanu  oraz  strukturą  i   składem   gatunkowym runa. Buczyna kwaśna charakteryzuje się najuboższym runem.      Występuje       na      zachodnich      stokach  spłukiwanych   przez  ulewne  deszcze  niesione  przez zachodnie   wiatry.   W    tych    warunkach    następuje płowienie   lub   bielicowanie   gleby.   W   wyniku   tych procesów przyjmuje ona  odczyn  kwaśny.  Drzewostan jest głównie  bukowy   z   domieszką   świerka   i   dębu szypułkowego.  Charakterystyczną   rośliną   runa   jest kosmatka  owłosiona   i  turzyca  pigułkowa.  Obok nich mogą   występować    siódmaczek    leśny,    konwalijka dwulistna,   szczawik   zajęczy,   przetacznik ożankowy. W niektórych stanowiskach runo ma charakter mszysty.