Wzniesienie rezerwatu Sokole Góry pokryte są glebami brunatnymi i rędzinami, natomiast w ich otoczeniu, w obniżeniach terenu zalegają czwartorzędowe piaski eoliczne (transportowane siłą wiatru), fluwioglacjalne lub fluwioperyglacjalne (przyniesione przez wodę w okresach zlodowaceń lub oziębień czwartorzędowych). Tego typu struktura rozmieszczenia gleb znajduje swoje odzwierciedlenie w szacie roślinnej. Wzgórza pokrywają lasy liściaste należące do trzech zespołów buczyn. Dolinki między wzgórzami porasta kwasolubny bór sosnowy. Znajdujemy się w strefie kontaktu między tymi dwoma rodzajami zbiorowisk leśnych. Tego typu strefa przejściowa między dwiema biocenozami nosi nazwę ekotonu. Możemy w niej zaobserwować gatunki typowe dla zespołów borowych, jak na przykład: orlica pospolita, borówka czarna, śmiałek pogięty, wrzos, obok gatunków związanych z lasami liściastymi na przykład przylaszczka pospolita, zawilec gajowy, konwalia majowa, fiołek leśny.