INFORMACJE DLA TURYSTÓW

 

Informacje dla osób poruszających się po obszarze parku krajobrazowego

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Na obszarze województwa śląskiego istnieje 8 parków krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego:

Park krajobrazowy Orlich Gniazd,

Park Krajobrazowy Stawki,

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą,

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego,

Park Krajobrazowy Beskidu Małego,

Żywiecki Park Krajobrazowy,

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich,

Załęczański Park Krajobrazowy

 

 1. Czym różni się park krajobrazowy od parku narodowego?

Obie formy ochrony przyrody mają na celu jej ochronę, jednak w odróżnieniu od parku narodowego, w parku krajobrazowym grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w jego granicach pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu.

Oznacza to, iż na obszarze parku krajobrazowego można  mieszkać, pracować, prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, iż działania te nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze i są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Park krajobrazowy obejmuje obszary będące własnością prywatną lub administrowane przez PGL Lasy Państwowe, gminy, miasta i.in. Park krajobrazowy nie jest właścicielem ani administratorem terenu, na którym został utworzony.

 1. Czy wstęp do parku krajobrazowego jest bezpłatny?

Tak. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego nie pobiera opłat za wstęp na teren parków krajobrazowych znajdujących się na obszarze województwa śląskiego.

 1. Czy na obszarze parku krajobrazowego można poruszać się poza wyznakowanymi szlakami turystycznymi i ścieżkami przyrodniczymi?

Tak, obszar parku krajobrazowego jest udostępniony, można poruszać się w nim dowolnie z wyjątkiem:

- rezerwatów przyrody (patrz pkt. 4, 6 i 7),

- obszarów objętych stałym zakazem wstępu (uprawy leśne do 4 m wysokości; powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; ostoje zwierząt; źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją),

- obszarów objętych okresowym zakazem wstępu do lasu (gdy wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego; występuje duże zagrożenie pożarowe;  wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą lub ochroną lasu),

- terenów, które stanowią własność prywatną jeżeli właściciel nie wyraża zgody na wstęp.

 1. Czy można wejść do rezerwatu przyrody?

W rezerwatach przyrody obowiązuje zakaz ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych i tras wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Oznacza to, że jeśli takie szlaki i trasy zostały w danym rezerwacie wyznaczone, można się po nich poruszać. Jeżeli nie zostały wyznaczone do rezerwatu można wejść wyłącznie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

 1. Czy na obszarze parku krajobrazowego można poruszać się z psem?

Na obszarach leśnych obowiązuje zakaz puszczania psów luzem. W praktyce oznacza to, iż należy psa prowadzić na uwięzi. Celem zakazu puszczania psa luzem jest bezpieczeństwo dziko żyjących w lesie zwierząt.

 1. Czy mogę wejść z psem do rezerwatu przyrody przez który przebiega szlak turystyczny?

Nie. W rezerwatach przyrody obowiązuje zakaz wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, która zajmuje się nadzorem nad rezerwatami przyrody.

 1. Co w sytuacji, gdy szlak turystyczny przebiega wzdłuż granicy rezerwatu przyrody. Czy wtedy można poruszać się z psem?

Jeżeli szlak turystyczny przebiega wzdłuż granicy rezerwatu przyrody możemy poruszać się z psem. Pamiętać należy jednak, iż granice rezerwatów przyrody na mapach turystycznych zaznaczane są orientacyjnie i nie zawsze odzwierciedlają prawdziwy przebieg granicy rezerwatu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, która zajmuje się nadzorem nad rezerwatami przyrody.

 1. Czy na teren parku krajobrazowego można wjeżdżać samochodem?

Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

 1. Czy na obszarze parku krajobrazowego można palić ognisko?

W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo. Zakaz dotyczy rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego; korzystania z otwartego płomienia; wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. Ponadto na obszarze rezerwatów przyrody obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu. Rozpalanie ognisk jest więc możliwe wyłącznie w miejscach do tego udostępnionych, przygotowanych i odpowiednio oznakowanych.

 1. Czy na obszarze parku krajobrazowego można rozbić namiot?

Biwakowania poza miejscami do tego wyznaczonymi przez właściciela lasu lub Nadleśniczego jest zabronione. Biwakowanie jest więc możliwe wyłącznie w miejscach do tego udostępnionych, przygotowanych i odpowiednio oznakowanych.

 

Ważne dokumenty i przydatne strony internetowe:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 • Rozporządzenie Wojewody Bielskiego nr 9/98 z dnia 16 czerwca 19998 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego
 • Rozporządzenie Wojewody Bielskiego nr 10/98 z dnia 16 czerwca 19998 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego
 • Rozporządzenie nr 181/93 Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 r.
  w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
 • Rozporządzenie nr 55/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 • Rozporządzenie nr 18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
 • Rozporządzenie nr 61/06 Wojewody Śląskiego z dnia 20 listopada 2006 r.
  w sprawie Parku Krajobrazowego Stawki
 • Rozporządzenie nr 21/95 Wojewody Częstochowskiego z dnia 7 września 1995 r.
  w sprawie utworzenia Załęczańskiego Paru Krajobrazowego w granicach województwa częstochowskiego
 • Rozporządzenie nr 7/98 Wojewody Bielskiego z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie utworzenia Żywieckiego Parku Krajobrazowego
 • Strona internetowa ZPKWŚ zpk.com.pl
 • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP
 • Geoserwis GDOŚ http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
 • RDOŚ w Katowicach http://katowice.rdos.gov.pl