odbyła się w dniach 25 – 27 czerwca 2014 roku na terenie Republiki Czeskiej. Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych (Szkoła Krasu) jest konferencją, która na stałe wpisana została do kalendarza sesji związanych z tematyką ochrony przyrody w województwie śląskim.

Organizowana jest corocznie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Katedrę Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, AOPK ČR - Správa CHKO MORAVSKY KRAS (Republika Czeska). W bieżącym roku do Organizatorów dołączyli także: AOPK ČR - Správa CHKO Český Kras (Republika Czeska), AOPK ČR – Správa CHKO České Středohoří (Republika Czeska).

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w gronie służb ochrony przyrody, samorządów, przedstawicieli ośrodków naukowych, lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych oraz w gronie partnerów z zagranicy: Czech, Słowacji, Ukrainy, Bułgarii, służąca skutecznej ochronie przyrody w warunkach gospodarowania i użytkowania terenu.

Tematyka Szkoły Krasu zorganizowanej w 2014 roku nawiązywała do działań czynnej ochrony przyrody i ochrony krajobrazu realizowanych na terenie obszarów chronionych
(w tym obszarów krasowych) między innymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programów takich jak: LIFE+. Podczas Szkoły Krasu Organizatorzy rozmawiali na temat
współpracy służb ochrony przyrody z lokalną społecznością (w tym właścicielami terenów cennych przyrodniczo). Tegoroczna sesja odbyła się przede wszystkim w terenie, na obszarach CHKO Český kras oraz CHKO České středohoří. Ostatni Park realizuje projekt LIFE+: “Active protection of the sites of community importance with thermophilous habitat types and species in Lounské Středohoří hills” („Aktywna ochrona obszarów cennych zbiorowisk ciepłolubnych typów siedlisk i gatunków w Średniogórzu Czeskim”).

Na obszarze CHKO Český kras oglądaliśmy między innymi obszary pomnik przyrody Złoty Koń, w obrębie których prowadzone są działania czynnej ochrony przyrody (wypas, usuwanie podrostów drzew i krzewów) m.in. ze względu na ochronę muraw kserotermicznych. Przedmiotem oględzin podczas sesji terenowej były także obiekty przyrody nieożywionej: m.in. Jaskinie Koniepruskie wykształcone w dewońskich wapieniach czy wywierzysko położone w miejscowości Święty Jan pod Skałą, a także obiekty kulturowe jak Muzeum Górnictwa Wapienia oraz wyrobiska Wielka Ameryka i Mała Ameryka.

Sesja terenowa w dniu 26 czerwca 2014 poświęcona była działaniom czynnej ochrony przyrody prowadzonym w CHKO České středohoří - „Aktywna ochrona obszarów cennych zbiorowisk ciepłolubnych typów siedlisk i gatunków w Średniogórzu Czeskim”. Park ten to ciekawy obszar przyrodniczy, który powstał w wyniku trzeciorzędowej działalności wulkanicznej, stąd w krajobrazie widoczne są jej ślady. Obszar ten należy do najcenniejszych w Republice Czeskiej ze względu na specyficzne warunki środowiska, głównie klimatyczne:  roczne opady 470 – 800 mm, alkaliczna gleba. Charakterystyczne są tu ciepłolubne zbiorowiska stepowe z licznymi zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt, występowanie susła moręgowatego Spermophilus citellus. Ze względu na dobre warunki przyrodnicze obszar został zagospodarowany przez człowieka, rozwinęły się tu między innymi liczne sady owocowe.

Podczas sesji terenowej zostaliśmy zapoznani z realizacją projektu LIFE+ realizowanego na terenie ww. parku krajobrazowego. Działania polegają głównie na koszeniu oraz prowadzeniu wypasu na terenach zbiorowisk, zachowaniu i zakładaniu nowych sadów. Oczywiście prowadzone są działania informacyjne, promocyjne oraz edukacyjne. Poza oględzinami obiektów (między innymi w miejscowości Rana czy obszaru pod nazwą: „Kamienne słońca”) wymieniliśmy z pracownikiem parku krajobrazowego doświadczenia w zakresie współpracy
z lokalną społecznością.

Na konferencji, podczas krótkiej sesji referatowej zaprezentowane zostały też dwa polskie projekty LIFE+: Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd(LIFE11NAT/PL/432) oraz Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych(LIFE12 NAT/PL/000081).

W czasie tegorocznej Szkoły Krasu uczestnicy konferencji mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz kontaktów w zakresie ochrony obszarów krasowych i innych między innymi w zakresie współpracy mającej na celu skuteczną ochronę przyrody.

Organizatorzy: pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Katedry Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, AOPK ČR - Správy CHKO MORAVSKY KRAS (Republika Czeska) składają podziękowania za współorganizację XXI Międzynarodowej Szkoły Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych: CHKO Český kras oraz CHKO České středohoří.