Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 94/2013/Wn-12/OP-WK-EF/D z dnia 13.03.2013 r z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (NFOŚiGW). Całkowity koszt projektu to 473 000,00 zł w tym dotacja NFOŚiGW 453 000,00 zł.

              Projekt „Ochrona walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Parku Krajobrazowego ‘Lasy nad Górną Liswartą’” realizowany jest w latach 2013-2014 na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, na obszarze Użytku Ekologicznego „Brzoza”. Wniosek na działania z zakresu czynnej ochrony przyrody powstał w ramach programu priorytetowego „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo: Wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych”.

              Projekt ma na celu utrzymanie korzystnych efektów ekologicznych na cennych przyrodniczo obszarach siedlisk nieleśnych, ochronę ekosystemów hydrogenicznych oraz ograniczenie skutków antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo.

Planowany i zrealizowany efekt rzeczowy przedsięwzięcia w latach 2013-2014:

  • - Prace w ekosystemach wodnych poprzez mechaniczne odmulanie dna zbiornika na powierzchni 3,5 ha
    (I kwartał 2013 r.);
  • - Prace w ekosystemach wodnych poprzez zabezpieczenie grobli zbiornika na długości 300 mb (I kwartał 2013 r.);
  • - Prace w ekosystemach wodnych poprzez mechaniczne odmulanie doprowadzalnika na długości 1 km
    (I kwartał 2013 r.);
  • - Prace w ekosystemach wodnych poprzez dwukrotne ręczne wykaszanie zarastającego lustra wody zbiornika wraz z usunięciem biomasy na powierzchni 4 ha (IV kwartał 2013 r. i IV kwartał 2014 r.);
  • - Prace w ekosystemach nieleśnych poprzez dwukrotne ręczne wykaszanie łąk wilgotnych wraz z usunięciem biomasy na powierzchni 4 ha (IV kwartał 2013 r. i IV kwartał 2014 r.);
  • - Opracowanie i wydanie materiałów popularyzujących ochronę środowiska i postawy proekologiczne poprzez aktualizację, druk mapy przyrodniczej Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” w 4000 egzemplarzy (IV kwartał 2014 r.).